Ki­na u Ru­si­ji gra­di pru­gu ve­li­ke br­zi­ne

No­vi put svi­le Tra­sa iz­me­đu Je­ka­te­rin­bur­ga i Če­lja­bin­ska vri­jed­na je 2,5 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ki­na i Ru­si­ja do­go­vo­ri­li su još je­dan pro­jekt u sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve No­vi put svi­le te­žak 2,5 mi­li­jar­de do­la­ra. Ka­ko u uto­rak pre­no­si Reuters pi­sa­nje ki­ne­skog lis­ta Chi­na Da­ily, že­ljez­nič­ka kom­pa­ni­ja Chi­na Ra­ilway Gro­up pot­pi­sa­la je me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju s ru­skom vla­dom o gradnji pru­ge ve­li­ke br­zi­ne. Ra­di se o tra­si iz­me­đu Je­ka­te­rin­bur­ga, tre­ćeg po ve- li­či­ni ru­skog gra­da i Če­lja­bin­ska. Pru­gom du­ži­ne oko 200 ki­lo­me­ta­ra vla­ko­vi bi tre­ba­li pro­me­to­va­ti br­zi­na­ma i do 200 km/h, a pu­to­va­nje će umjes­to do­sa­daš­njih pet sa­ti tra­ja­ti sve­ga sat i 10 mi­nu­ta.

Ki­ne­ski ti­sak ot­kri­va ka­ko je me­mo­ran­dum o ra­zu­mi­je­va­nju pot­pi­san ti­je­kom Ki­ne­sko­ru­skog fo­ru­ma ko­ji se odr­ža­va u gra­du Har­bi­nu. Pro­jekt je ta­ko dio ini­ci­ja­ti­ve ki­ne­skog pred­sjed­ni­ka Xi Jin­pin­ga služ­be­nog na­zi­va “Je­dan po­jas, jed­na ces­ta” ko­joj je cilj pro­met­no po­ve­za­ti čak tri kon­ti­nen­ta Azi­ju, Eu­ro­pu i Afri­ku. U iz­grad­nju auto­ces­ta, pru­ga, lu­ka i da­le­ko­vo­da ki­ne­ska dr­ža­va na­mje­ra­va ulo­ži­ti sto­ti­njak mi­li­jar­di do­la­ra. Kom­pa­ni­ja Chi­na Ra­ilway sa­mo je la­ni u ino­zem­s­tvu ugo­vo­ri­la 15 mi­li­jar­di do­la­ra pos­lo­va, 49 pos­to vi­še ne­go 2015.

FOTOLIA

Umjes­to pet sa­ti, pu­to­vat će se sa­mo sat i 10 mi­nu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.