MERKEL: U G20 ŽE­LI­MO

SLOBODNU TRGOVINU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ti­je­kom pred­sje­da­nja sku­pi­nom 20 naj­ra­zvi­je­nih dr­ža­va svi­je­ta (G20) Nje­mač­ka že­li os­tva­ri­ti na­pre­dak na po­dru­čju slo­bod­ne i po­šte­ne tr­go­vi­ne, iz­ja­vi­la je kan­ce­lar­ka An­ge­la Mar­kel. Go­vo­re­ći na do­ga­đa­nju u or­ga­ni­za­ci­ji udru­ge in­dus­tri­ja­la­ca BDI kan­ce­lar­ka je do­da­la i da će vla­da u Ber­li­nu po­ku­ša­ti pos­ti­ći spo­ra­zum te­me­ljen na ši­ro­kom kon­sen­zu­su na sas­tan­ku li­de­ra G20 slje­de­ćeg mje­se­ca u Ham­bur­gu. “Zbog no­ve ame­rič­ke ad­mi­nis­tra­ci­je to ne­će bi­ti la­gan za­da­tak, ali sve­jed­no mo­ra­mo uči­ni­ti na­po­re”, iz­ja­vi­la je Merkel, a pre­no­si Reuters. Merkel je ta­ko­đer do­da­la ka­ko du­bo­ko ža­li zbog Trum­po­ve od­lu­ke o na­pu­šta­nju Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.