1,5 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

FARMERIMA SE OPRAŠTA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

In­dij­ska dr­ža­va Pu­njab opros­tit će 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra kre­di­ta da­nih farmerima či­me je već tre­ća dr­ža­va ko­ja na taj na­čin po­ku­ša­va po­mo­ći po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma po­go­đe­ni­ma ni­skim ci­je­na­ma hra­ne zbog pre­ko­mjer­ne po­nu­de. Pu­njab će ot­pi­sa­ti du­go­ve svim farmerima ko­ji ima­ju do dva hek­ta­ra zem­lje te dug do 3100 do­la­ra, ka­zao je Re­uter­su mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Man­pre­et Sin­gh Ba­dal. Na­kon ot­pi­sa, bez du­go­va će bi­ti oko 975.000 po­ljo­pri­vred­ni­ka. Ot­pis du­go­va tre­bao bi po­kri­ti rast pri­ho­da dr­ža­ve Pu­njab od 14 pos­to, do­dao je Sin­gh Ba­dal.

Pre­ni­ske ci­je­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.