PROCJENE DO 2037.

BO­EING POBOLJŠAO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač zra­ko­plo­va Bo­eing u uto­rak je za če­ti­ri pos­to poboljšao svo­ju 20-go­diš­nju pro­jek­ci­ju po­traž­nje za zra­ko­plo­vi­ma. Ta­ko će svi­jet u slje­de­ća dva de­set­lje­ća tre­ba­ti 41.030 put­nič­kih zra­ko­plo­va vri­jed­nih vi­še od šest bi­li­ju­na do­la­ra. Pri­je go­di­nu da­na u Bo­ein­gu su pro­cje­nji­va­li da će glo­bal­na po­traž­nja iz­no­si­ti 39.620 zra­ko­plo­va. Op­ti­mis­tič­ne pro­jek­ci­je Bo­eing te­me­lji na oče­ki­va­nji­ma oš­trog po­ve­ća­nja bro­ja put­ni­ka u na­red­nim go­di­na­ma. Air­bus je u svib­nju po­ve­ćao procjene za šest pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.