Mi­li­ju­na­ša u Ki­ni 9 pu­ta vi­še ne­go 2006.

Skok bo­gat­stva U naj­m­no­go­ljud­ni­joj zem­lji ži­vi 1,6 mi­li­ju­na lju­di s vi­še od 1,5 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ko­li­ko se us­pon ki­ne­skog gos­po­dar­stva odra­zio na bo­ga­će­nje po­je­di­na­ca do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da se broj mi­li­ju­na­ša u naj­m­no­go­ljud­ni­joj zem­lji svi­je­ta u de­set go­di­na po­ve­ćao de­vet pu­ta. Broj Ki­ne­za s naj­ma­nje 10 mi­li­ju­na ju­ana (1,47 mi­li­ju­na do­la­ra) imo­vi­ne po­god­ne za ula­ga­nje do­se­gao je la­ni 1,6 mi­li­ju­na dok ih je 2006. bi­lo tek 180.000, po­ka­zu­je naj­no­vi­je iz­vješ­će kon­zul­tant­ske ku­će Ba­in Con­sul­ting i Ki­ne­ske tr­go­vač­ke ban­ke.

Oko 120.000 mi­li­ju­na­ša ras­po­la­že s ba­rem 100 mi­li­ju­na ju­ana, od­nos­no 14,6 mi­li­ju­na do­la­ra inves­ta­bil­ne imo­vi­ne, čak 12 pu­ta vi­še ne­go pri­je de­set go­di­na. Ukup­na imo­vi­na ki­ne­skih bo­ga­ta­ša do­se­gla je 165 bi­li­ju­na ju­ana (24,17 bi­li­ju­na do­la­ra), a iz­me­đu 2014. i 2016. ras­la je 21 pos­to go­diš­nje. Me­đu­tim, pro­jek­ci­je go­vo­re da će sto­pa po­ve­ća­nja imo­vi­ne ove go­di­ne us­po­ri­ti na 14 pos­to, pa će ukup­no bo­gat­stvo do­seg­nu­ti 188 bi­li­ju­na ju­ana.

No, sve je vi­še Ki­ne­za ko­ji svoj no­vac po­ku­ša­va­ju oplo­di­ti u ino­zem­s­tvu. Udjel imo­vi­ne ki­ne­skih mi­li­ju­na­ša ulo­že­ne u ino­zem­ne inves­ti­ci­je tre­nut­no iz­no­si 56 pos­to, dok je 2011. iz­no­sio sve­ga 19 pos­to.

FOTOLIA

Ukup­no bo­gat­stvo do­se­glo 24,2 bi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.