Re­kord u uvr­šte­nji­ma na šved­skoj bur­zi

Po­vi­jes­ni tre­nu­tak Pet kom­pa­ni­ja uvr­stit će da­nas svo­je di­oni­ce na Na­sdaq Stoc­k­holm

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

Bur­za u Stoc­k­hol­mu da­nas će pos­ta­vi­ti re­kord u bro­ju uvr­šte­nja u jed­nom da­nu. Na Na­sdaq Stoc­k­holm, ka­ko je služ­be­ni na­ziv tog tr­ži­šta, di­oni­ce će uvr­sti­ti čak pet kom­pa­ni­ja. Osim što se ta­ko ne­što ni­ka­da ni­je do­go­di­lo na šved­skom tr­ži­štu, to će bi­ti po­vi­jes­ni tre­nu­tak i za ci­je­lu bur­zov­nu Eu­ro­pu, is­ti­če za Blo­om­berg Adam Kos­tyal, vo­di­telj europ­skih uvr­šte­nja u Na­sdaqu. Od da­nas se ta­ko na Stoc­k­holm­skoj bur­zi po­či­nje tr­go­va­ti Mo­men­tu­mom, po­druž­ni­com tvrt­ke B&B To­ols, za­tim Bo­ne­sup­por­tom, Se­da­na Me­di­ca­lom, Fas­tig­het­som te Qu­ar­ti­ers Pro­per­ti­esom.

Ti­je­kom ove go­di­ne na toj je bur­zi di­oni­ce uvr­sti­lo 60 kom­pa­ni­ja, od če­ga 45 kroz ini­ci­jal­ne jav­ne po­nu­de, 10 vi­še ne­go u pr­vih šest mje­se­ci proš­le go­di­ne.

FOTOLIA

Ove je go­di­ne na bur­zi u Stoc­k­hol­mu di­oni­ce uvr­sti­lo 60 kom­pa­ni­ja, od če­ga 45 u IPO-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.