Vi­jest o po­ve­ća­nju po­nu­de sru­ši­la ci­je­nu naf­te na 7-mje­seč­ni mi­ni­mu

Po­to­nu­će Ba­re­lom se u Lon­do­nu tr­go­va­lo po 45,85 do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ci­je­ne

naf­te pa­le su u uto­rak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma na naj­ni­žu ra­zi­nu u se­dam mje­se­ci, na­kon vi­jes­ti o po­ve­ća­nju po­nu­de ne­ko­li­ko ključ­nih pro­izvo­đa­ča, što pot­ko­pa­va nas­to­ja­nja Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja­izvoz­ni­ca naf­te (OPEC) i dru­gih pro­izvo­đa­ča da po­du­pru tr­ži­šte sma­nje­njem pro­izvod­nje. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la uju­tro pa­la za 1,06 do­la­ra u od­no­su na pret­hod­no za­tva­ra­nje, na 45,85 do­la­ra, naj­ni­žu ra­zi­nu od 18. stu­de­no­ga, ne­po­sred­no pri­je ne­go što su OPEC i dru­gi pro­izvo­đa­či pr­vi put do­go­vo­ri­li sma­nje­nje pro­izvod­nje za 1,8 mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no.

Ti­je­kom da­na se ci­je­na ba­re­la u Lon­do­nu po­ne­što opo­ra­vi­la, ali je i da­lje bi­la u mi­nu­su oko 90 cen­ti, na 46 do­la­ra. “Ne­dav­no objav­lje­ni po­da­ci ni­su ohra­bru­ju­ći. Poz­na­te za­li­he naf­te, ka­ko si­ro­ve, ta­ko i de­ri­va­ta, u Ki­ni, u zem­lja­ma OECDa, kao i ne­kim dru­gim zem­lja­ma ko­je ni­su čla­ni­ce OECDa, po­ve­ća­va­le su se za oko je­dan mi­li­jun ba­re­la dnev­no”, na­ve­li su ana­li­ti­ča­ri Mor­gan Sta­nleya u svo­joj bi­lješ­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.