Dr­ža­va za vu­ko­var­sko Bo­ro­vo već ima po­nu­de dva po­ten­ci­jal­na ula­ga­ča

Hit­nost Mo­ra se po­ni­šti­ti od­lu­ka o mo­gu­ćoj pro­da­ji di­oni­ca rad­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

Hit­nost Mo­ra se po­ni­šti­ti od­lu­ka o mo­gu­ćoj pro­da­ji di­oni­ca rad­ni­ci­ma

Vla­da je već va­tro­gas­no in­ter­ve­ni­ra­la da­ju­ći svo­je di­oni­ce u HT-u i Kon­ča­ru u za­log za još jed­no kre­dit­no za­du­že­nje Bo­ro­va od 46 mi­li­ju­na ku­na

Dva su po­ten­ci­jal­na ula­ga­ča, saz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, dr­ža­vi is­ka­za­la in­te­res za pre­uzi­ma­nje nje­zi­ne tvor­ni­ce obu­će Bo­ro­vo, ko­ja je pred ste­ča­jem. Idu­ćih da­na i nad­lež­ne državne ins­ti­tu­ci­je kon­tak­ti­rat će pred­stav­ni­ke za­in­te­re­si­ra­nih tvrt­ki i “sni­mi­ti sta­nje”, ka­ko bi se te­me­ljem to­ga u vu­ko­var­skoj tvor­ni­ci mo­glo pos­lo­ži­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja, ko­ji tre­ba na sto­lu bi­ti kroz mje­sec da­na, a ko­ji će uklju­či­va­ti i ula­zak stra­te­škog part­ne­ra.

Hit­nost uvo­đe­nja pri­vat­nog ka­pi­ta­la na­ja­vi­la je pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić tra­že­ći pri­je ne­ko­li­ko da­na na sjed­ni­ci Vla­de da se po­ni­šti ra­ni­ju od­lu­ku ko­ja je pre­dvi­đa­la da se po pov­la­šte­nim uvje­ti­ma biv­šim i sa­daš­njim za­pos­le­ni­ci­ma Bo­ro­va omo­gu­ći kup­nju 50 pos­to di­oni­ca tvrt­ke iz dr­žav­nog por­t­fe­lja.

No­mi­na­la 140 ku­na

Ta od­lu­ka ko­ju je Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća do­ni­je­la na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci ne­tom pri­je odr­ža­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2015. ni­je bi­la kon­zu­mi- ra­na, a bu­du­ći da ona pre­dvi­đa pri­va­ti­za­ci­ju po­lo­vi­ce dr­žav­nog udje­la u Bo­ro­vu, nje­zi­nim po­ni­šte­njem Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća na­mje­ra­va olak­ša­ti na­la­že­nje stra­te­škog part­ne­ra ko­ji bi tvrt­ku pre­uzeo i unio svjež ka­pi­tal. Rad­ni­ci­ma je tre­ba­lo bi­ti po­nu­đe­no 1,118.747 di­oni­ca po no­mi­na­li od 140 ku­na i obroč­na ot­pla­ta.

Da je Bo­ro­vo no­gom u ste­ča­ju već du­že vri­je­me je jas­no, na­kon što ni­je us­pje­la pro­ved­ba pred­ste­čaj­ne na­god­be. Po­čet­kom go­di­ne kas­ni­la je is­pla­ta pla­ća, pa je pri­je dva mje­se­ca Vla­da je va­tro­gas­no in­ter­ve­ni­ra­la da­ju­ći svo­je di­oni­ce u HTu i Kon­ča­ru u za­log za još jed­no kre­dit­no za­du­že­nje Bo­ro­va od 46 mi­li­ju­na ku­na. Bo­ro­vo i da­lje pos­lu­je s gu­bit­kom, ko­ji je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne bio na ra­zi­ni od po 18 mi­li­ju­na ku­na, a obve­ze tvrt­ke u 2016. iz­no­si­le su 127 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je iz­ni­je­la Mar­ti­na Da­lić, u lip­nju na na­pla­tu Bo­ro­vu sti­že 127,5 mi­li­ju­na ku­na, dok oče­ki­va­ni pri­ljev iz­no­si sve­ga 62,6 mi­li­ju­na ku­na.

Ovo­go­diš­nje obve­ze

“Vi­si­na obve­za ko­je dos­pi­je­va­ju u 2017. go­di­ni u od­no­su na pri­ho­de ko­je druš­tvo oče­ku­je ja­san su po­ka­za­telj da je pos­lo­va­nje druš­tva u 2017. op­te­re­će­no vi­so­kom opas­noš­ću od po­kre­ta­nja ste­ča­ja uko­li­ko ubr­zo u druš­tvo ne uđe stra­te­ški part­ner sa svje­žim ka­pi­ta­lom”, na­vo­di se u obraz­lo­že­nju ko­je je pri­lo­že­no Vla­di­noj od­lu­ci o obus­ta­vi pro­da­je di- oni­ca rad­ni­ci­ma. Po­s­ljed­njim kre­di­tom za ko­ji se dr­ža­va za­lo­ži­la i Bo­ro­vo je ušao u gru­pu tvrt­ki za ko­je se zbog bri­sel­skih pravila o dr­žav­nim pot­po­ra­ma mo­ra iz­ra­di­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja ili vra­ti­ti sred­stva.

Me­đu­tim, slu­čaj Bo­ro­va ne­us­po­re­di­vo je kom­pli­ci­ra­ni­ji od svih ra­ni­jih, jer zbog rat­nih do­ga­đa­nja u ovom pro­izvod­nom sus­ta­vu u ko­jem je ne­kad ra­di­lo 20ak ti­su­ća lju­di za­pra­vo ni­ka­da ni­je do­vr­še­na pre­tvor­ba druš­tve­nog u dr­žav­ni ka­pi­tal. Ta­ko je tvrt­ka još uvi­jek vlas­nik ve­li­kog di­je­la na­se­lja, ne sa­mo zgra­da i zem­lji­šta, ne­go i pri­mje­ri­ce no­go­met­nog igra­li­šta, dje­čjeg vr­ti­ća i aero­dro­ma.

Pro­izvo­đač obu­će je i na­kon mir­ne re­in­te­gra­ci­je Po­du­nav­lja pos­lo­vao op­te­re­ćen ne­ri­je­še­nim sta­rim te­re­ti­ma, od­no­si­ma s biv­šim rad­ni­ci­ma, ne­ri­je­še­nim imo­vin­sko­prav­nim od­no­si­ma na svo­jim ne­kret­ni­na­ma... Bu­du­ći da sva ta pi­ta­nja os­ta­ju i da­lje otvo­re­na, rje­še­nje za Bo­ro­vo tra­žit će se u nas­to­ja­nju da se ras­te­re­ti imo­vi­ne osim pro­izvod­nih ha­la i tr­go­vi­na, te da se do­pus­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja ko­jom će se oču­va­ti još uvi­jek glav­ni gos­po­dar­ski su­bjekt vu­ko­var­skog po­dru­čja.

Da je Bo­ro­vo no­gom u ste­ča­ju već du­že vri­je­me je jas­no, na­kon što ni­je us­pje­la pro­ved­ba pred­ste­čaj­ne na­god­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.