Slo­ven­ci bra­ne Go­renj­sku ban­ku od sr­p­skog taj­ku­na

Bur­ze ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

U za­vr­š­noj fa­zi Kra­jem mje­se­ca is­ti­če rok za sla­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da

AIK ban­ci ko­ja dr­ži pe­ti­nu udje­la su­prot­sta­vit će se kon­zor­cij tvrt­ki na če­lu s Te­le­ko­mom Slo­ve­ni­je

Bit­ka za prev­last nad Go­renj­skom ban­kom ula­zi u za­vr­š­nu fa­zu, pi­še slo­ven­ski ti­sak, a sr­p­skom po­du­zet­ni­ku Mi­odra­gu Kos­ti­ću su­prot­sta­vit će se ši­ro­ka fron­ta do­ma­ćih ula­ga­ča pre­dvo­đe­nih ta­moš­njom te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skom kom­pa­ni­jom. Ka­ko na­vo­di dnev­nik De­lo po­zi­va­ju­ći se na nes­luž­be­ne iz­vo­re, rok za sla­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da za kup­nju 55 pos­to udje­la u Go­renj­skoj ban­ci is­ti­če kra­jem mje­se­ca.

Pre­ma saz­na­nji­ma tog lis­ta, u igri za kup­nju tog udje­la su AIK ban­ka u Kos­ti­će­vu vlas­niš­tvu, za­tim tvrt­ka Ko­lek­tor, pa Te­le­kom Slo­ve­ni­je te ame­rič­ki inves­ti­cij­ski fond Apol­lo ko­ji je već ra­ni­je ušao u vlas­niš­tvo NKBM ban­ke, dru­ge po ve­li­či­ni u Slo­ve­ni­ji. Pod­sje­ti­mo, AIK ban­ka uš­la je u vlas­nič­ku struk­tu­ru Go­renj­ske ban­ke u si­ječ­nju proš­le go­di­ne do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom vri­jed­nom 12,3 mi­li­ju­na eura, a ko- ju je zah­ti­je­va­la Ban­ka Slo­ve­ni­je. Ti­me je sr­p­ska ban­ka pos­ta­la i dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar s go­to­vo 14 pos­to di­oni­ca. Naj­ve­ći di­oni­čar i da­lje je Sa­va ko­joj je sre­diš­nja ban­ka u je­sen 2015. odu­ze­la gla­sač­ka pra­va i na­lo­ži­la pro­da­ju udje­la. Ka­ko se to ni­je do­go­di­lo, u ožuj­ku je Sa­va os­ta­la i bez uprav­ljač­kih pra­va. AIK ban­ka za to je vri­je­me ja­ča­la svoj udjel ku­pu­ju­ći dio- ni­ce od Aero­dro­ma Ljubljana, Er­ste ban­ke te Spar­ka­sse i doš­la na 20 pos­to.

U ve­lja­či je AIK do­bio odo­bre­nje re­gu­la­to­ra za po­ve­ća­nje udje­la u Go­renj­skoj ban­ci iz­nad 50 pos­to. Oko Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je na­vod­no se okup­lja kon­zor­cij do­ma­ćih po­du­ze­ća. Ka­ko bi ku­pac tog pa­ke­ta mo­rao obja­vi­ti pre­uzi­ma­nje svih os­ta­lih di­oni­ca, te­ret tak­ve tran­sak­ci­je bio bi lak­ši ako bi se ras­po­re­dio na ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja u kon­zor­ci­ju. Što se ti­če Apol­la, taj je fond oba­vio du­bin­sko sni­ma­nje pos­lo­va­nja Go­renj­ske ban­ke, ali još ni­je služ­be­no poz­na­to ho­će li pos­la­ti po­nu­du.

BOR­NA FI­LIĆ/ PIXSELL

Po­du­zet­nik Mi­odrag Kos­tić, vlas­nik AIK ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.