Vje­rov­ni­ci Fa­ro­sa usko­ro o po­nu­di Va­la­ma­ra i PBZ CO

Od­lu­ka u sr­p­nju Pla­ni­ra­na ula­ga­nja iz­no­se 558 mi­li­ju­na ku­na do 2024. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC

Vje­rov­ni­ci­ma nu­de i 100%tno na­mi­re­nje: rad­ni­ci­ma i AORPS-u u ci­je­los­ti u nov­cu, dr­ža­vi po­la ne­nov­ča­no

Žal­ba stra­nog inves­ti­to­ra za­in­te­re­si­ra­nog za He­li­os Fa­ros iz Sta­rog Gra­da s Hva­ra u ste­ča­ju, doz­na­je­mo, ni­je usvo­je­na. Do­ne­se­na je od­lu­ka o nas­tav­ku pro­ce­du­re bez tog in­te­re­sen­ta, pa na red do­la­zi gla­so­va­nje vje­rov­ni­ka o je­di­noj obve­zu­ju­ćoj po­nu­di za­jed­nič­koj po­nu­di PBZ Cro­atia osi­gu­ra­nje d.d. za uprav­lja­nje obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma i Va­la­mar Ri­vi­ere. Oče­ku­je se da će vje­rov­ni­ci o to­me od­lu­či­va­ti sre­di­nom sr­p­nja, a pri­hva­te li po­nu­du ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Mi­ra Haj­dić ka­že da će do­bi­ti na­log da sa stra­te­škim part­ne­rom iz­ra­di ste­čaj­ni plan s ko­jim bi druš­tvo iz­aš­lo iz ste­ča­ja.

Usu­sret od­lu­ču­ju­ćem ro­či­štu objav­lje­na je po­treb­na do­ku­men­ta­ci­ja u ko­joj su i bit­ni ele­men­te ove po­nu­de. Na­mi­re­nje vje­rov­ni­ka pre­dvi­đa se iz do­ka­pi­ta­li­za­ci­je upla­tom u nov­cu 90 mi­li­ju­na ku­na za di­oni­ce tvrt­ke. Pla­ni­ra­na, pak, ula­ga­nja u pos­to­je­će smje­štaj­ne i ugos­ti­telj­ske ka­pa­ci­te­te iz­no­se 558 mi­li­ju­na ku­na u raz­dob­lju do 2024., a pro­mje­na­ma u te­me­ljem ka­pi­ta­lu tre­ba­le bi se os­tva­ri­ti že­lje Va­la­ma­ra i PBZ CO ko­ji pod uprav­lja­njem pre­ko tri fon­da ima imo­vi­nu vri­jed­nu 14 mi­li­jar­di ku­na. Stek­li bi, na­ime, di­oni­ce tvrt­ke ko­je či­ne vi­še od 90% te­melj­nog ka­pi­ta­la. Vje­rov­ni­ci­ma nu­de 100%tno na­mi­re­nje: za rad­ni­ke i AORPS po­sri­je­di je iz­nos od 7 mil. kn, a za dr­ža­vu oko 37 mil. kn za glav­ni­cu po­re­za i do­pri­no­sa, dok bi ka­ma­te na na­ve­de­ni iz­nos (19 ml. kn) RH na­mi­ri­li ne­nov­ča­no, tj. u di­oni­ca­ma kroz uvjet­no po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la. Kod na­mi­re­nja raz­luč­nih vje­rov­ni­ka dr­ža­ve i HBORa, ko­ji­ma se ta­ko­đer pre­dvi­đa na­mi­re­nje u ci­je­los­ti, po­lo­vi­cu iz­no­sa ili 34 mil. kn is­pla­ti­li bi u nov­cu, a po­lo­vi­cu pri­je­no­som u ne­nov­ča­no na­mi­re­nje pre­tva­ra­njem u ulog u druš­tvo. Ipak, gle­de na­mi­re­nja RH za ka­ma­te na traž­bi­nu za dr­žav­na jam­s­tva od 100 mil. kn, me­đu­tim, ana­li­za uka­zu­je na os­no­va­nost pri­go­vo­ra zas­ta­re te traž­bi­ne i, sto­ga se ne oče­ku­je po­tre­ba za na­mi­re­njem u nov­cu, ia­ko i s tim u ve­zi al­ter­na­tiv­no na­vo­de na­mi­re­nje u di­oni­ca­ma. Pro­cje­nju­je se ina­če da će za taj ste­čaj­ni plan tre­ba­ti od 90 do 120 da­na, pa bi ste­čaj hr­vat­ske tvrt­ke naj­ra­ni­je mo­gao za­vr­ši­ti nje­zi­nom pre­da­jom stra­te­škom part­ne­ru kra­jem 2017., dok bi ako do­đe do do­pu­ne pla­na ili žal­bi vje­rov­ni­ka tra­jao i do lje­ta 2018. “Bit­no je da tvrt­ka po­zi­tiv­no pos­lu­je, te što je smjer u ko­jem ide do­bar”, ka­že Haj­dić na­gla­ša­va­ju­ći ka­ko sma­tra da bi­smo ima­li mno­go vi­še ste­ča­je­va sa sret­nim za­vr­šet­kom kad bi se upra­vi­te­lji­ma taj rad kom­pen­zi­rao s ve­ćom nak­na­dom od one kod pro­da­je imo­vi­ne. Biv­ši di­rek­tor Da­vor San­se­vić, i da­lje na če­lu tvrt­ke, za ovu se­zo­nu pla­ni­ra bo­lji re­zul­tat ne­go la­ni, što je iz­a­zov u uvje­ti­ma ni­ske ka­te­go­ri­za­ci­je. “La­ni smo ima­li 120.000 no­će­nja i pri­ho­de iz­nad 20 mil. kn, što je 2,5% bo­lje u od­no­su na 2015.”, ka­že on.

PD

je la­ni imao 120.000 no­će­nja i pri­ho­de iz­nad 20 mil. kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.