Po­rez­na se pre­do­mis­li­la, dvo­je­zič­ni ra­ču­ni le­gal­ni

Pre­ko­gra­nič­ne tran­sak­ci­je Uk­la­nja­nje pre­pre­ka iz­voz­nom pos­lo­va­nju zbog pre­su­de Su­da EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iz­da­va­nje dvo­je­zič­nih ra­ču­na u RH ni­je za­bra­nje­no ni­ti će bi­ti sank­ci­oni­ra­no kao pro­tu­prav­no po­na­ša­nje, po­ru­ka je Po­rez­ne upra­ve ko­ja je pre­is­pi­ta­la svo­je miš­lje­nje o pro­ble­ma­ti­ci dvo­je­zič­nih ra­ču­na. Ia­ko ra­ču­ni mo­ra­ju bi­ti iz­da­ni na hr­vat­skom je­zi­ku i la­ti­nič­nom pi­smu, suk­lad­no sud­skoj prak­si Su­da EU, ka­že Po­rez­na, ra­čun se mo­že iz­da­ti i na ne­kom stra­nom je­zi­ku u obli­ku dvo­je­zič­nog ra­ču­na, ako je to po­treb­no ra­di pre­ko­gra­nič­nog ka­rak­te­ra tran­sak­ci­je. Nes­ta­je pre­pre­ka iz­voz­nom pos­lo­va­nju i to re­ak­ci­jom po­rez­ne vlas­ti ko­ja je an­ti­ci­pi­ra­la pro­blem na­kon što je la­ni Eu­rop­ski sud prav­de obja­vio pre­su­du ko­jom se po­bi­ja­lo miš­lje­nje Po­rez­ne iz 2013. Na po­tre­bu za re­vi­di­ra­njem miš­lje­nja upo­zo­ri­la je re­vi­zo­ri­ca Du­brav­ka Ko­pun ko­ja da­nas po­jaš­nja­va da se ta te­ma­ti­ka od­no­si­la na si­tu­aci­je is­pos­tav­lja­nja dvoKom­pleks je­zič­nih ra­ču­na te mo­guć­nost od­bit­ka PDVa u si­tu­aci­ji kad je pri­mje­ri­ce ra­čun iz­dan i na hr­vat­skom i na en­gle­skom je­zi­ku, što je uobi­ča­je­no u sva­kod­nev­noj pos­lov­noj prak­si. “Dok miš­lje­nje Po­rez­ne 2013. ni­je da­va­lo ovak­vu mo­guć­nost, pre­su­da Eu­rop­skog su­da prav­de iz lip­nja 2016. upu­ći­va­la je da ne pos­to­ji raz­log zbog ko­je­ga se dvo­je­zič­ni ra­ču­ni ne bi mo­gli sma­tra­ti vje­ro­dos­toj­nom do­ku­men­ta­ci­jom”, ka­že ona.

D. J./PIX

Nes­ta­ju pre­pre­ke iz­vo­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.