Nak­na­da za ob­nov­lji­vu ener­gi­ju mo­ra se udvos­tru­či­ti

Spre­ma se ured­ba Zbog ra­zvo­ja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je (OIE) ci­je­na stru­je pa­la pu­no vi­še od nak­na­de ko­ju pla­ća­ju po­tro­ša­či

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da RH mo­ra­la bi što pri­je do­ni­je­ti Ured­bu o po­ve­ća­nju nak­na­de za pro­izvod­nju ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra sa sa­daš­njih 3,5 na 7,5 li­pa po ki­lo­vat­sa­tu.

To je je­di­ni na­čin da se na­mi­re du­go­vi pre­ma pro­izvo­đa­či­ma ob­nov­lji­ve elek­trič­ne ener­gi­je (OIE), ko­ji su pre­ma­ši­li svo­tu od dvi­je mi­li­jar­de ku­na. O tom se pro­ble­mu pri­ča­lo i na sas­tan­ku odr­ža­nom u Vla­di. Ivan Ši­mić, pred­sjed­nik ko­or­di­na­ci­je HUPa za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, ka­že ka­ko “ni­šta ni­je do­go­vo­re­no po pi­ta­nju kraj­njeg mo­de­la za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, ne­go su svi oz­bilj­no shva­ti­li u kak­vim smo pro­ble­mi­ma i da ih tre­ba što pri­je ri­je­ši­ti. Mo­že­mo pret­pos­ta­vi­ti da bi za­sad vi­si­na nak­na­de od 7,5 li­pa vje­ro­jat­no bi­la do­volj­na, ali si­gur­no ne i du­go­roč­no”, re­kao je Ši­mić. Ma­ja Po­kro­vac, di­rek­to­ri­ca udru­že­nja Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri ener­gi­je, ka­že da Stu­di­ja utje­ca­ja ra­zvo­ja OIE u RH na kre­ta­nje ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je, ko­ju je na­pra­vio za­gre­bač­ki FER, po­ka­zu­je da je za­hva­lju­ju­ći ukup­nom ra­zvo­ju OIE ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je pa­la od če­ti­ri do se­dam eura po MWh. “To je zna­čaj­no vi­še od iz­no­sa nak­na­de ko­ju pla­ća­ju svi po- tro­ša­či, a to za do­ma­ćins­tvo kon­kret­no zna­či da je za pro­sječ­nu po­troš­nju od tri MWh re­al­no sma­nje­nje od 12 do 21 eura go­diš­nje. Nak­na­da za OIE zad­njih par go­di­na iz­no­si 4,7 eura po MWh, od­nos­no 14 eura go­diš­nje za pro­sječ­no do­ma­ćins­tvo. Za us­po­red­bu, nje­mač­ki gra­đa­ni pla­ća­ju is­tu nak­na­du 70 eura po MWh ili 15 pu­ta vi­še”, na­po­mi­nje Ma­ja Po­kro­vac.

Ma­ja Po­kro­vac, di­rek­to­ri­ca udru­že­nja OIE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.