Tuđ­ma­no­va Do­mo­vi­na d.o.o. pres­ta­la je pos­to­ja­ti

Bri­sa­nje iz re­gis­tra Uga­še­na zad­nja od 10-ak tvrt­ki kroz ko­je se Stje­pan Tuđ­man ba­vio ugos­ti­telj­stvom, fil­mom...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu iz­bri­sao je iz re­gis­tra Do­mo­vi­nu d.o.o., tvrt­ku u vlas­niš­tvu Stje­pa­na Tuđ­ma­na ko­ja je još u ožuj­ku 2016. proš­la skra­će­ni ste­čaj­ni pos­tu­pak. Zad­njih 700 ku­na pri­ho­da Do­mo­vi­na je za­bi­lje­ži­la još 2009.

Ti­me je nes­ta­la i po­s­ljed­nja u ni­zu tvrt­ki u ko­ji­ma je vlas­nik ili di­rek­tor bio mla­đi sin Fra­nje Tuđ­ma­na. Čak pet tih tvrt­ki u svom je na­zi­vu ima­lo ri­ječ “do­mo­vi­na”, a po jed­na tvrt­ka ima­la je u na­zi­vu ri­ječ “pa­tria” i “Cro­atia”.

Do­mo­vi­na d.o.o. re­gis­tri­ra­na je na adre­si obi­telj­ske ku­će Tuđ­ma­no­vih u Na­zo­ro­voj 59 u Za­gre­bu, a nas­ta­la je 2006. spa­ja­njem Do­mo­vi­na Con­sul­tin­ga, u ko­jem je Tuđ­man bio vlas­nik, s tvrt­kom Pa­tria film, gdje je bio di­rek­tor. Obje ove tvrt­ke go­di­na­ma su bi­le bez pri­ho­da. La­ni u lis­to­pa­du iz sud­skog re­gis­tra iz­bri­san je Do­mo­vi­na-hol­ding, kon­zul­tant­ska tvrt­ka bez za­pos­le­nih i bez pri­ho­da još od 2007. Os­no­va­na je 1995., a u tre­nut­ku kad je za­klju­čen ste­čaj bi­la je duž­na 1,5 mi­li­ju­na ku­na. Iz­bri­sa­ne su i tvrt­ke Do­mo­vi­na TT, Do­mo­vi­na-Com­mer­ce i Ko­len­da, u ko­ji­ma je Tuđ­man bio di­rek­tor. Do­mo­vi­na TT do­bav­lja­či­ma je os­ta­la duž­na 434.000, a Do­mo­vi­naCom­mer­ce čak 7,8 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma, tvrt­ka Ko­len­da os­ta­la je duž­na 1,3 mi­li­ju­na. Ne­ma vi­še ni obr­ta Lady Šram, pre­ko ko­jeg je Tuđ­man vo­dio is­to­ime­ni res­to­ran. Od tvrt­ki s ko­ji­ma je bio po­ve­zan, da­nas pos­to­ji još sa­mo An­ter­ra, gdje je dr­žao vlas­nič­ki udjel i sje­dio u NO. Ta tvrt­ka za iz­nam­lji­va­nje auto­mo­bi­la spa­si­la se pred­ste­čajDo­mo­vi­nu nom na­god­bom.

u ime­nu ima­lo je pet Tuđ­ma­no­vih tvrt­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.