Tu­riz­mu još jed­na re­kord­na go­di­na?

Do­las­ci po­ras­li 22%, no­će­nja 24%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od

po­čet­ka go­di­ne do sre­di­ne lip­nja turizam po­nov­no nad­ma­šu­je sta­re broj­ke; do­las­ci su po­ras­li 22, a no­će­nja 24 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne što uka­zu­je da će i ova go­di­na bi­ti re­kord­na, re­kao je re­sor­ni mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li za Hi­nu.

“Od po­čet­ka go­di­ne do sre­di­ne lip­nja u Hr­vat­skoj je bo­ra­vi­lo oko 4,5 mi­li­ju­na tu­ris­ta, 22 pos­to vi­še ne­go la­ni, dok je sa 16 mi­li­ju­na no­će­nja os­tva­ren po­rast od 24 pos­to. To su iz­vr­s­ni re­zul­ta­ti, a ako gle­da­mo sa­mo li­panj, tu­ris­tič­ki pro­met bi­lje­ži sna­žan rast, od­nos­no tre­nu­tač­no je u plu­su od oko 40 do 50 pos­to što je iz­vr­s­na naj­a­va nas­tav­ka tu­ris­tič­ke go­di­ne”, ka­že.

Mi­nis­tar na­po­mi­nje da naj­a­ve i bu­king za po­se­zo­nu, za lis­to­pad i stu­de­ni, ohra­bru­ju te po­nav­lja da bi ova go­di­na tu­riz­mu mo­gla do­ni­je­ti pu­no ve­ći rast pro­me­ta od eu­rop­skog pro­sje­ka ko­ji se oče­ku­je 3 do 4 pos­to ve­ći u od­no­su na lanj­ski. “Svim gos­ti­ma ko­ji pla­ni­ra­ju do­ći u Hr­vat­sku po­ru­ču­jem da smo sprem­ni pri­mi­ti ih i da ima­ju ugo­dan i si­gu­ran bo­ra­vak”, po­ru­ču­je Cap­pel­li. Što se ti­če pre­la­ska gra­ni­ca, pod­sje­ća da su pri­vre­me­no obus­tav­lje­ne strik­t­ne kon­tro­le put­ni­ka na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma te da je na sna­zi ak­ti­va­ci­ja ci­lja­nih kon­tro­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.