Le­nac s Fin­ci­ma za čiš­će ba­las­t­ne vo­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bro­do­gra­di­li­šte

Vik­tor Le­nac i fin­ska kom­pa­ni­ja Wart­si­la iz­ra­đi­vat će mo­du­le za pro­čiš­ća­va­nje ba­las­t­nih vo­da, naj­a­vi­li su iz Ri­je­ke. Na­kon što su proš­le go­di­ne na tri ru­ska bro­da ins­ta­li­ra­ni Wart­si­li­ni ure­đa­ji, dvi­je kom­pa­ni­je do­go­vo­ri­le su bu­du­ću su­rad­nju ko­jom će Le­nac po­ja­ča­ti svo­ju vid­lji­vost na glo­bal­nom tr­ži­štu ins­ta­la­ci­ja sus­ta­va za pro­čiš­ća­va­nje ba­las­t­nih vo­da. Vri­jed­nost ugo­vo­ra ni­je objav­lje­na. Wart­si­la će dos­tav­lja­ti svo­ju opre­mu i teh­nič­ku do­ku­men­ta­ci­ju, a Le­nac iz­ra­đi­va­ti go­to­ve mo­du­le, od­nos­no cje­lo­kup­na us­lu­ga pru­žat će se na jed­no­me mjes­tu pre­ma spe­ci­fič­nim zah­tje­vi­ma tr­ži­šta. U ruj­nu na sna­gu stu­pa Ko­nven­ci­ja o nad­zo­ru i uprav­lja­nju brod­skim ba­las­t­nim vo­da­ma ko­ja pre­dvi­đa da od 2019. do 2021. bro­da­ri mo­ra­ju ins­ta­li­ra­ti sus­ta­ve za pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.