Is­ti bren­do­vi, a raz­li­či­ta kva­li­te­ta diljem EU

Za­šti­ta po­tro­ša­ča Od EK se tra­že stro­ži pro­pi­si

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od­bor

za unu­traš­nje tr­ži­šte i za­šti­tu po­tro­ša­ča Eu­rop­skog par­la­men­ta u če­t­vr­tak je pr­vi put za­seb­no ras­prav­ljao o pro­ble­mu raz­li­či­te kva­li­te­te is­tih pro­izvo­da diljem Eu­ro­pe. Eu­ro­par­la­men­tar­ka Bi­lja­na Bor­zan s ko­le­ga­ma zas­tup­ni­ci­ma upu­ti­la je u pro­ce­du­ru pri­jed­log ko­jim bi se Ko­mi­si­ju obve­za­lo da iz­ra­di za­ko­ne “ko­jim bi se spri­je­či­la po­dje­la EU po­tro­ša­ča na one pr­vog i dru­gog re­da”. Is­ti­če da je pro­blem ši­ri od sa­mih raz­li­ka u hra­ni i pi­ću, već joj se gra­đa­ni jav­lja­ju oko ni­za pro­izvo­da po­put koz­me­ti­ke, auto­mo­bi­la, hra­ne za kuć­ne lju­bim­ce i po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da tvr­de­ći da je lo­ši­ja ver­zi­ja u Hr­vat­skoj ne­ri­jet­ko skup­lja ne­go u za­pad­noj Eu­ro­pi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.