Naj­bo­lju po­nu­du za pro­pa­li Mer­kur dao fond HPS

Kup­ci Inves­ti­to­ri sa sje­di­štem u New Yor­ku naj­vi­še ula­že u Ame­ri­ci i za­pad­noj Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Ste­čaj Mer­ku­ra po­kre­nut je u stu­de­no­me 2014. go­di­ne, na­kon ne­us­pješ­nog me­na­džer­skog pre­uzi­ma­nja

Si­mo­na Go­ri­up, ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca slo­ven­skog Mer­ku­ra, otvo­ri­la je po­bolj­ša­ne po­nu­du za Mer­kur Tr­go­vi­nu, zdra­vo jez­gro iz ste­čaj­ne ma­se tr­gov­ca teh­nič­kom ro­bom. Po­t­vr­di­la je da je za Mer­kur naj­vi­še po­nu­dio pri­vat­ni inves­ti­cij­ski fond HPS (ra­ni­je poz­nat kao Hig­brid­ge Prin­ci­pal Stra­te­gi­es). De­ta­lji pro­daj­nog pos­tup­ka, uklju­ču­ju­ći pos­tig­nu­tu ci­je­nu, bit će poz­na­ti na­kon što se s ugo­vo­rom o pro­da­ji usa­gla­si sud, ko­ji nad­zi­re ste­čaj, iz­vi­jes­tio je ljub­ljan­ski list De­lo.

Inves­ti­cij­ski fond HPS sa sje­di­štem u New Yor­ku i ure­di­ma diljem svijeta, uklju­ču­ju­ći i Lon­don, ot­kud će ku­pi- ti Mer­kur tr­go­vi­nu, uprav­lja sa 39 mi­li­jar­de do­la­ra imo­vi­ne. Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma, us­mje­ren je pri­je sve­ga na ula­ga­nja u Sje­ver­noj Ame­ri­ci i za­pad­noj Eu­ro­pi, dok je u Slo­ve­ni­ji, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, su­ra­đi­vao s pred­stav­ni­ci­ma druš­tva Ele­ments Ca­pi­tal.

Ka­da je Mer­kur pr­vi put pro­da­van ni­je sti­gla ni­jed­na po­nu­da. Ste­čaj Mer­ku­ra po­kre­nut je u stu­de­no­me 2014. go­di­ne, na­kon ne­us­pješ­nog me­na­džer­skog pre­uzi­ma­nja i na­kon ne­us­pješ­ne pr­ve pri­sil­ne na­pla­te. U ste­ča­ju je priz­na­to vi­še od 360 mi­li­ju­na eura po­tra­ži­va­nja. Na ru­še­vi­na­ma sta­re stvo­re­ne su dvi­je no­ve tvrt­ke, Mer­kur Tr­go­vi­na i Mer­kur Ne­kret­ni­ne, ko­ja ima ne­ko­li­ko tr­go­vač­kih cen­ta­ra i dru­gih ne­kret­ni­na ko­je pro­da­je. Kom­pa­ni­ja Mer­kur Tr­go­vi­na, ko­ja se pro­da­je, proš­le go- di­ne os­tva­ri­la je vi­še od 212 mi­li­ju­na eura pri­ho­da od pro­da­je, što je tri pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je.

Fond HPS se na­tje­če i za kup­nju tri­na­est tr­go­vač­kih cen­ta­ra, ko­je pa­ra­lel­no pro­da­je He­ta, sla­ba ban­ka biv­še aus­trij­ske Hypo ban­ke. Ia­ko će po­nu­de za tr­go­vač­ke cen­tre pod­ni­je­ti is­ti ula­ga­te­lji ko­ji su se na­tje­ca­li za Mer­kur Tr­go­vi­nu, oče­ku­je se da su ba­rem ne­ki od njih za­in­te­re­si­ra­ni za ci­je­li pa­ket.

TO­MIS­LAV MI­LE­TIĆ/

Ka­da je Mer­kur pr­vi put pro­da­van ni­je sti­gla ni­jed­na po­nu­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.