AHA MURE PR­VI MAJ

PROPALA PETA PRO­DA­JA

Poslovni Dnevnik - - INTERVJU TJEDNA -

Ste­čaj­ni upra­vi­telj kom­pa­ni­je Aha Mu­ra Pr­vi maj Pi­rot Mi­ro­ljub Di­mi­tri­je­vić pro­gla­sio je ne­us­pješ­nim još je­dan ppo­ku­šaj pro­da­je tvor­ni­ce u ste­ča­ju. Na pe­ti na­tje­čaj sti­gla je sa­mo je­jed­na po­nu­da u iz­no­su od 127 mi­li­ju­na di­na­ra ko­ju je dos­ta­vi­la Slo­bod­na zo­na Pi­rot, a po­nu­đe­na ci­je­na da­le­ko je ni­ža od pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti ko­ja iz­no­si 631 mi­li­jun di­na­ra.d Di­mi­tri­je­vić je tra­žio sa­glas­nost Od­bo­ra vje­rov­ni­ka, a sa­mo je­dan od pet čla­no­va bio je su­gla­san da se ova po­nu­da pri­hva­ti, dok se os­ta­li ni­su iz­jas­ni­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.