Utva i Sta­vat­ti pro­izvo­dit će no­vi zra­ko­plov za ame­rič­ko tr­ži­šte

Part­ner­stvo Sr­p­ski pro­izvo­đač zra­ko­plo­va u za­jed­nič­kom pos­lu s kom­pa­ni­jom iz SAD-a SR­P­SKI PRO­IZVO­ĐAČ LETJELICA UTVA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­je go­di­nu da­na Utva je bi­la bez na­rudž­bi i s blo­ki­ra­nim ra­ču­nom, ali je spa­sio pri­je­nos dr­žav­nog udje­la na tvrt­ku Ju­go­im­port-SDPR

Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Sta­vat­ti Ae­ros­pa­ce i Ju­go­im­por­tSDPR sklo­pi­li su ugo­vor za ra­zvoj i pro­izvod­nju no­vog jed­no­mo­tor­nog zra­ko­plo­va na­mi­je­nje­nog ci­vil­nom tr­ži­štu, rek­li su Ta­nju­gu iz sr­p­ske kom­pa­ni­je.

Taj zra­ko­plov, ka­žu, pro­izvo­dit će se u tvor­ni­ci Utva AI iz Pan­če­va, a pre­ma pla­no­vi­ma ame­rič­ke kom­pa­ni­je, pro­da­ja tog ti­pa le­tje­li­ce je na­mi­je­nje­na ko­me­ri­ci­jal­nom svjet­skom tr­ži­štu.

Ra­di­li i za Bo­eing

Ka­ko ka­žu u Ju­go­im­por­tu, ame­rič­ka kom­pa­ni­ja Sta­vat­ti je pre­uze­la obve­zu mar­ke­tin­ških ak­tiv­nos­ti, kao i pro­da­ju no­vog jed­no­mo­tor­nog zra­ko­plo­va, pri­je sve­ga na ame­rič­kom tr­ži­štu.

Ugo­vo­ru je pret­ho­di­lo pot­pi­si­va­nje me­đu­sob­nog Do­go­vo­ra o stra­te­škom part­ner­stvu i du­go­roč­noj pos­lov­no­teh­nič­koj su­rad­nji u trav­nju ove go­di­ne iz­me­đu Sta­va­ti­ja, Ju­go­im­por­ta i Utve iz Pan­če­va. Pot­pi­si­va­njem ovog ugo­vo­ra pre­dvi­đa se mo­der­ni­za­ci­ja i pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta tvor­ni­ce u Pan­če­vu. Tvor­ni­ca Utva, u ko­joj će se odvi­ja­ti pro­izvod­nja no­ve jed­no­mo­tor­ne le­tje­li­ce, os­no­va­na je 1937. go­di­ne i do­sad je pro­izve­la vi­še od 900 raz­nih ti­po­va zra­ko­plo­va za do­ma­će i stra­no tr­ži­šte. To­kom de­ve­de­se­tih Utva je pro­izvo­di­la odre­đe­ne di­je­lo­ve za po­tre­be ame­rič­ke kom­pa­ni­je Bo­ing.

Pri­je ne­što vi­še od go­di­nu da­na Utva je bi­la u pri­lič­no lo­šem sta­nju, bez na­rudž­bi i s blo­ki­ra­nim ra­ču­nom. Za­to su rad­ni­ci te sr­p­ske tvor­ni­ce odah­nu­li su ka­da su u ožuj­ku ču­li vi­jest da nji­ho­vu tvor­ni­cu pre­uzi­ma Ju­go­im­por­tSDPR, sr­p­ski pro­izvo­đač i iz­voz­nik na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me. Sr­p­ska vla­da je do­ni­je­la za­klju­čak da se udjel Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u os­nov­nom ka­pi­ta­lu Utve, a ri­ječ je o 95,9 pos­to di­oni­ca, pre­ne­se na Jav­no po­du­ze­će Ju­go­im­por­tSDPR i to bez ikak­ve nak­na­de, a ugo­vor su Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva i Ju­go­im­por­tSDPR za­klju­či­li 9. ve­lja­če. Utva je do­tad bi­la već 16 go­di­na u res­truk­tu­ri­ra­nju, za­šti­tu dr­ža­ve od pri­sil­ne na­pla­te iz­gu­bi­la je još 2015. go­di­ne.

Mu­ba­da­la ni­je doš­la

Na pre­uzi­ma­nje Utve proš­le go­di­ne je ci­lja­la kom­pa­ni­ja Mu­ba­da­la iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta.

Ka­ko su proš­le go­di­ne pi­sa­li sr­p­ski me­di­ji, na­kon po­sje­te arap­skog iz­as­lans­tva oče­ki­vao se ugo­vor pre­ma ko­jem bi Utva na du­ži rok pos­lo­va­la s Mu­ba­da­lom. Mu­ba­da­la je os­no­va­na 2002. go­di­ne, ona je za­pra­vo dr­žav­ni fond UAEa či­ja je na­mje­na stra­te­ško inves­ti­ra­nje u raz­li­či­te in­dus­tri­je, s ci­ljem iz­grad­nje pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta i pri­je­no­sa naj­bit­ni­jih teh­no­lo­gi­ja.

PD

Utva je do­sad pro­izve­la oko 900 letjelica

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.