De­set to­pla­na s fo­sil­nih go­ri­va pre­la­zi na bi­oma­su

Eko­lo­gi­ja Pro­jekt vri­je­dan 20 mi­li­ju­na eura fi­nan­ci­ra se kre­di­tom nje­mač­kog KfW-a i bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma švi­car­ske vla­de

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Alek­san­dar An­tić, sr­p­ski mi­nis­tar ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke, pot­pi­sao je Spo­ra­zum o zaj­mu i do­na­ci­ja­ma s pred­stav­ni­ci­ma Nje­mač­ke ra­zvoj­ne ban­ke (KfW) i vla­de Švi­car­ske, ko­ji će osi­gu­ra­ti da 10 to­pla­na u Sr­bi­ji s fo­sil­nih go­ri­va pre­đu na ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, od­nos­no bi­oma­se.

Ci­je­li pro­jekt je vri­je­dan 27 mi­li­ju­na eura, od če­ga je 20 mi­li­ju­na kre­dit KfWa, dok će vla­da Švi­car­ske da­ti bes­po­vrat­nih pet mi­li­ju­na eura, a Nje­mač­ka ra­zvoj­na ban­ka dva mi­li­ju­na eura, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Ta­ko će to­pla­ne u Ma­lom Zvor­ni­ku, No­voj Va­ro­ši, No­vom Pa­za­ru, Pri­je­po­lju, Ba­ji­noj Ba­šti, Va­lje­vu, Pri­bo­ju, Kla­do­vu, Maj­dan­pe­ku i Be­če­ju ubu­du­će ko­ris­ti­ti bi­oma­su umjes­to fo­sil­nih go­ri­va.

Pre­ma ri­je­či­ma mi­nis­tra An­ti­ća, kre­dit je vr­lo po­vo­ljan, s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom od 1,1 pos­to, s pet go­di­na po­če­ka i 10 go­di­na ot­pla­te. Kre­dit će vra­ća­ti lo­kal­ne sa­mo­upra­ve iz ušte­da os­tva­re­nih ko­ri­šte­njem bi­oma­se umjes­to fo­sil­nih go­ri­va.

Spo­ra­zu­mi su pot­pi­sa­ni u ak­lo­pu pro­jek­ta “Po­ti­ca­nje ob­nov­lji­ve ener­gi­je ra­zvoj tr­ži­šta bi­oma­se u Sr­bi­ji”, ko­ji je, ka­ko je naz­na­čio mi­nis­tar, iz­u­zet­no zna­ča­jan za uku­pan ener­get­ski sis­tem.

Pred­stav­ni­ca nje­mač­kog Mi­nis­tar­stva za eko­nom­sku su­rad­nju s ino­zem­s­tvom Im­ke Gil­mer rek­la je da mi­nis­tar­stvo po­dr­ža­va ak­tiv­nos­ti u po­dru­čju eko­lo­gi­je i za­šti­te oko­li­ša.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, po­glav­lje 27 u pro­ce­su pris­tu­pa­nja Sr­bi­je EU pre­dvi­đa niz iz­a­zo­va ko­je tre­ba sav­la­da­ti u po­dru­čju za­šti­te oko­li­ša, a Nje­mač­ka je sprem­na po­mo­ći Sr­bi­ji na tom pu­tu. Ona je do­da­la da Sr­bi­ja ima mno­go iz­vo­ra bi­oma­se ko­je tre­ba is­ko­ris­ti­ti.

Nje­mač­ki ve­le­pos­la­nik u Sr­bi­ji Axel Dit­t­mann is­tak­nuo je da je Nje­mač­ka naj­ve­ći bi­la­te­ral­ni do­na­tor i par­ter Sr­bi­je od 2000. go­di­ne.

“Do­sad je 1,6 mi­li­jar­di eura osi­gu­ra­no za raz­ne ra­zvoj­ne pro­jek­te u Sr­bi­ji, a 850 mi­li­ju­na eura us­mje­re­no je u po­dru­čje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je”, re­kao je Dit­t­mann. Pro­jekt o pre­la­sku to­pla­na na bi­oma­su va­žan je zbog sma­nje­nja emi­si­je ug­ljič­nog di­ok­si­da i za­šti­te oko­li­ša, ali i otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta u op­ći­na­ma gdje se pro­izvo­di bi­oma­sa.

“I kroz ovaj pro­jekt nas­to­ji­mo po­mo­ći Sr­bi­ji na pu­tu pre­ma EU, ka­ko bi is­pu­ni­la uvje­te iz po­glav­lja 27 i da bi ih mo­gla za­tvo­ri­ti”, re­kao je Dit­t­mann.

Ve­le­pos­la­nik Švaj­car­ske u Sr­bi­ji Fi­lip Ge objas­nio je da je spo­ra­zum o da­va­nju bes­po­vrat­nih sred­sta­va ko­ja osi­gu­ra­va vla­da nje­go­ve zem­lje od­no­si na teh­nič­ku po­moć, od­nos­no na za­mje­nu ko­tlo­va ko­ji ko­ris­te fo­sil­no go­ri­va s oni­ma ko­ji ko­ris­te bi­oma­su.

Sr­bi­ja ima zna­ča­jan broj iz­vo­ra bi­oma­se ko­je tre­ba is­ko­ris­ti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.