Pos­lo­dav­ci su još uvi­jek ne­do­volj­no in­for­mi­ra­ni o po­ti­ca­ji­ma

Te­ška go­di­na U 2016. vid­ljiv je osje­tan pad bro­ja pos­lo­da­va­ca ko­ji su u od­no­su na 2015. za­tra­ži­lis­pla­tu po­ti­ca­ja od ZOSI-a što je odraz ne­po­volj­ne kli­me i nes­ta­bil­nos­ti na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - BORIVOJE DOKLER

Os­no­vi­ca iz­ra­ču­na subvencije pla­će je mi­ni­mal­na pla­ća ut­vr­đe­na po­seb­nim pro­pi­som, a za 2017. ut­vr­đe­na je u iz­no­su od 3276 ku­na

Ka­ko bi se po­tak­nu­lo in­ten­ziv­ni­je uklju­či­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom u tr­ži­šte ra­da, osmiš­lje­no je niz pra­va ko­ja bi u pra­vi­lu tre­ba­la po­ve­ća­ti nji­ho­vo za­poš­lja­va­nje. Ta­ko pos­lo­da­vac ko­ji za­poš­lja­va oso­bu s inva­li­di­te­tom na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da, oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­ja se sa­mo­za­poš­lja­va i in­te­gra­tiv­na ra­di­oni­ca mo­gu za sva­ku za­pos­le­nu oso­bu s inva­li­di­te­tom os­tva­ri­ti su­bven­ci­ju pla­će u iz­no­su od 10% do 70% os­no­vi­ce iz­ra­ču­na. Osim to­ga, za­štit­na ra­di­oni­ca mo­že za sva­ku za­pos­le­nu oso­bu s inva­li­di­te­tom na za­štit­nom rad­nom mjes­tu os­tva­ri­ti pla­ću u iz­no­su od 75% os­no­vi­ce iz­ra­ču­na, is­ti­ču u Za­vo­du za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom (ZOSI). Os­no­vi­ca iz­ra­ču­na subvencije pla­će je mi­ni­mal­na pla­ća ut­vr­đe­na po­seb­nim pro­pi­som, a za 2017. go­di­nu ut­vr­đe­na je u iz­no­su od 3276 ku­na. “Po­ti­ca­ji pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom mo­gu se os­tva­ri­ti sa­mo za oso­be s inva­li­di­te­tom upi­sa­ne u oče­vid­nik za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom. U oče­vid­ni­ku je pre­ko 11 ti­su­ća za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom. Pos­lo­dav­ci­ma na otvo­re­nom tr­ži­štu te oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom ko­ji se sa­mo­za­poš­lja­va­ju ZOSI su­bven­ci­oni­ra pla­će oso­be s inva­li­di­te­tom. Pravo na su­bven­ci­ju pla­će za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom mo­že se os­tva­ri­ti ako se na­la­zom i miš­lje­njem cen­tra za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju ut­vr­di da, una­toč pri­la­god­bi rad­nog mjes­ta i pru­ža­nju od­go­va­ra­ju­ćih us­lu­ga struč­ne po­dr­ške, oso­ba s inva­li­di­te­tom ne mo­že pos­ti­ći re­zul­ta­te u obav­lja­nju rad­nih za­da­ta­ka ko­je bi na is­tom rad­nom mjes­tu pos­ti­gao pro­sječ­ni rad­nik bez inva­li­di­te­ta”, objaš­nja­va­ju u ZOSIu. Uz su­bven­ci­ju pla­će, ZOSI su­fi­nan­ci­ra tro­ško­ve obra­zo­va­nja, tro­ško­ve za pri­la­god­bu rad­nog mjes­ta, ka­ko ar­hi­tek­ton­sku, ta­ko i teh­nič­ku pri­la­god­bu te ka­ma­te na kre­dit­na sred­stva na­mi­je­nje­na kup­nji stro­je­va, opre­me, ala­ta ili pri­bo­ra po­treb­nog za za­poš­lja­va­nje oso­be s inva­li­di­te­tom. Osim to­ga, ZOSI osi­gu­ra­va sred­stva za fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va struč­ne po­dr­ške, za pro­gra­me ino­va­tiv­nog za­poš­lja­va­nja, za otva­ra­nje no­vih rad­nih

mjes­ta i odr­ža­va­nje za­pos­le­nos­ti u in­te­gra­tiv­nim ra­di­oni­ca­ma i za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma. Po­seb­no tre­ba is­tak­nu­ti nov­ča­nu na­gra­du pos­lo­dav­ci­ma ko­ji za­poš­lja­va­ju oso­be s inva­li­di­te­tom iz­van kvo­te, bi­lo da ni­su bi­li obvez­ni­ci za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom ili su ih za­pos­li­li vi­še ne­go što im je pro­pi­sa­no.

Pos­lo­dav­ci iz jav­nog sek­to­ra mo­gu os­tva­ri­ti sa­mo dvi­je vr­ste po­ti­ca­ja su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va pri­la­god­be uvje­ta ra­da za oso­bu s inva­li­di­te­tom (teh­nič­ka pri­la­god­ba) i su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va struč­ne po­dr­ške.

Pre­ma po­da­ci­ma ZOSIa u 2016. go­di­ni po­ti­ca­je je ko­ris­ti­lo ukup­no 288 pos­lo­da­va­ca ko­ji su za­poš­lja­va­li 1063 oso­ba s inva­li­di­te­tom (OSI), od to­ga 560 mu­ška­ra­ca i 503 že­ne.

Iz Ure­da pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za oso­be s inva­li­di­te­tom upo­zo­ra­va­ju ka­ko je iz pri­ka­za­nih po­da­ta­ka za 2016. go­di­nu vid­ljiv osje­tan pad bro­ja pos­lo­da­va­ca ko­ji su u od­no­su na 2015. go­di­nu za­tra­ži­li is­pla­tu po­ti­ca­ja od ZOSIa. “S ob­zi­rom na to da pos­to­ji za­kon­ski ok­vir ko­ji ure­đu­je i po­dr­ža­va is­pla­tu po­ti­ca­ja te da u 2016. go­di­ni ni­je bi­lo pri­tuž­bi na rad ZOSIa u smis­lu ne­re­do­vi­tog is­pla­ći­va­nja po­ti­ca­ja pos­lo­dav­ci­ma i obra­de zah­tje­va, miš­lje­nja smo da je

ovaj po­da­tak za 2016. go­di­nu odraz ne­po­volj­ne kli­me i nes­ta­bil­nos­ti na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da što je di­je­lom po­s­lje­di­ca po­li­tič­ke si­tu­aci­je ko­ja je obi­lje­ži­la ve­lik dio proš­le go­di­ne. Na­da­lje, osim nes­ta­bil­nih i ne­si­gur­nih uvje­ta za ra­zvoj tr­ži­šta ra­da i sa­mo pos­lo­va­nje mno­gih pos­lo­da­va­ca, bit­no je na­gla­si­ti da je kroz upi­te pos­lo­da­va­ca i oso­ba ko­je se sa­mo­za­poš­lja­va­ju pri­mi­je­će­no da su mno­gi pos­lo­dav­ci još uvi­jek ne­do­volj­no in­for­mi­ra­ni o mo­guć­nos­ti os­tva­ri­va­nja po­ti­ca­ja pu­tem ZOSIa”, po­ru­ču­ju iz Ure­da pra­vo­bra­ni­te­lji­ce. U 2016. go­di­ni is­pla­će­no je ukup­no 52,2 mi­li­ju­na ku­na po­ti­ca­ja, od če­ga je za su­bven­ci­ju pla­će oso­ba s inva­li­di­te­tom iz­dvo­je­no 18,2 mi­li­ju­na ku­na. Za otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta i po­ve­ća­nje za­pos­le­nos­ti u za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma is­pla­će­no je 33, 5 mi­li­ju­na ku­na, a za sve os­ta­le vr­ste po­ti­ca­ja po­tro­še­no je oko 550.000 ku­na. Za­nim­lji­vo je da ni­je bi­lo su­fi­nan­ci­ra­nja tro­ško­va za pri­la­god­bu rad­nog mjes­ta (ar­hi­tek­ton­ska pri­la­god­ba). Na­ime, pos­lo­da­vac ko­ji za­poš­lja­va oso­bu s inva­li­di­te­tom na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da, od­nos­no oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­ja se sa­mo­za­poš­lja­va, a ko­joj je zbog vr­ste i te­ži­ne inva­li­di­te­ta po­treb­no pri­la­go­di­ti rad­no mjes­to u smis­lu uk­la­nja­nja ar­hi­tek­ton­skih ba­ri­je­ra mo­že os­tva­ri­ti pravo na su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va ra­zum­ne pri­la­god­be rad­nog mjes­ta za tu oso­bu. Pri­la­god­ba se od­no­si na pri­la­god­bu rad­nog pros­to­ra ko­ji je već u funk­ci­ji obav­lja­nja dje­lat­nos­ti pos­lo­dav­ca, s ti­me da pos­lo­da­vac ne mo­že os­tva­ri­ti pravo na su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va pri­la­god­be rad­nog mjes­ta oso­be s inva­li­di­te­tom za pri­la­god­be ko­je su iz­vr­še­ne pri­je ili su u ti­je­ku u tre­nut­ku pod­no­še­nja zah­tje­va.

Ovaj po­ti­caj, za­jed­no sa su­fi­nan­ci­ra­njem tro­ško­va pri­la­god­be uvje­ta ra­da za oso­bu s inva­li­di­te­tom (teh­nič­ka pri­la­god­ba) pred­stav­lja ko­ris­ne mje­re po­mo­ću ko­jih se po­du­pi­re na­če­lo ra­zum­ne pri­la­god­be i po­mo­ću ko­jih ove vr­ste pri­la­god­bi ne bi pred­stav­lja­le ne­raz­mjer­no op­te­re­će­nje za pos­lo­dav­ca. Ta­mo gdje fi­zič­ki ele­men­ti za oso­bu s inva­li­di­te­tom pred­stav­lja­ju ba­ri­je­ru u smis­lu da je one­mo­gu­ća­va­ju da svo­je rad­ne za­dat­ke iz­vr­ša­va u pot­pu­nos­ti rav­no­prav­no u od­no­su na oso­bu bez inva­li­di­te­ta, po­treb­no je po­du­ze­ti ko­ra­ke i pro­ves­ti mje­re ko­je sma­nju­ju op­te­re­će­nje i štet­ne utje­ca­je na rad­nom mjes­tu te ta­ko po­ve­ća­ti rad­nu učin­ko­vi­tost oso­be s inva­li­di­te­tom.

NAJ­VI­ŠE PO­TI­CA­JA IS­PLA­ĆE­NO JE ZA PLA­ĆE I ZA OTVA­RA­NJE NO­VIH RAD­NIH MJES­TA I PO­VE­ĆA­NJE ZA­POS­LE­NOS­TI U ZA­ŠTIT­NIM RA­DI­ONI­CA­MA, DOK NI­JE BI­LO SU­FI­NAN­CI­RA­NJA TRO­ŠKO­VA ZA PRI­LA­GOD­BU RAD­NOG MJES­TA

FOTOLIA

Pos­lo­dav­ci­ma ko­ji za­poš­lja­va­ju iz­van kvo­te is­pla­ću­je se i po­seb­na na­gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.