Vje­ru­jem da sva­ka pri­je­đe­na pre

Stu­dent­ska pot­po­ra Po­laz­ni­ci sve­uči­liš­nog ko­le­gi­ja Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom ot­kri­li su nam ko­ja im

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Ko­le­gij je po­kre­nut da stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom pri­bli­ži pris­tup vi­so­kom obra­zo­va­nju, ali i da stu­den­te po­laz­ni­ke obo­ga­ti is­kus­tvom pru­ža­nja vrš­njač­ke pot­po­re

Mia Ši­mu­nić, stu­den­ti­ca Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke (FOI), jed­na je od po­laz­ni­ca sve­uči­liš­nog ko­le­gi­ja Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, za­miš­lje­nog kao mje­ra iz­jed­na­ča­va­nja mo­guć­nos­ti za stu­den­te s inva­li­di­te­tom u sus­ta­vu vi­so­ko­ga obra­zo­va­nja u Hr­vat­skoj i po­kre­nu­tog pri­je ne­što vi­še od pet go­di­na. Za­gre­bač­ko je Sve­uči­li­šte pr­vo za­po­če­lo s pro­ved­bom ovog ko­le­gi­ja, da bi mu se u slje­de­ćim go­di­na­ma, pre­poz­nav­ši vri­jed­nost tak­ve ini­ci­ja­ti­ve, pri­dru­ži­le i broj­ne dru­ge obra­zov­ne us­ta­no­ve. Te­me­lji se na in­di­vi­du­al­nim pla­no­vi­ma ko­je za­jed­nič­ki do­no­se stu­dent upi­san na ko­le­gij i stu­dent s inva­li­di­te­tom ko­je­mu je pot­po­ra omo­gu­će­na, a obič­no se re­ali­zi­ra kroz raz­li­či­te ak­tiv­nos­ti ko­je po­dra­zu­mi­je­va­ju po­moć pri do­la­sku na fa­kul­tet, u pre­da­va­oni­ce, ka­bi­ne­te, knjiž­ni­ce, re­fe­ra­de ili po­moć pri rje­ša­va­nju ad­mi­nis­tra­ci­je te za­pi­si­va­nja naj­važ­ni­jeg s fa­kul­tet­skih pre­da­va­nja, za­tim pot­po­re u re­ali­za­ci­ji vjež­bi, usme­nog opi­si­va­nja vi­zu­al­no pre­zen­ti­ra­nih sa­dr­ža­ja i poj­mo­va, kao i či­ta­vog ni­za dru­gih prak­tič­nih ak­tiv­nos­ti. Pri to­me su stu­den­ti po­laz­ni­ci na­gra­đe­ni no­vim vi­šes­tru­kim zna­nji­ma i vje­šti­na­ma, dok je is­to­vre­me­no uklju­če­nost stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom u sus­tav vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja po­dig­nu­ta na jed­nu sa­svim no­vu ra­zi­nu, ri­je­či su ko­ji­ma je Ši­mu­nić za Pos­lov­ni dnev­nik ko­men­ti­ra­la vlas­ti­to is­kus­tvo su­dje­lo­va­nja.

“Dra­go mi je da sam po­ha­đa­la ovaj ko­le­gij na ko­ji me mo­ti­vi­ra­la pr­vens­tve­no zna­ti­že­lja s ob­zi­rom na to da sam od ve­li­kog bro­ja ko­le­ga ču­la sa­mo po­zi­tiv­ne ri­je­či o nje­mu. Dos­ta to­ga sam mo­ra­la is­tra­ži­ti sa­mos­tal­no, ali sva­ka­ko sam za­do­volj­na ste­če­nim zna­nji­ma i is­kus­tvi­ma. Rek­la bih i da da­nas druš­tvo pos­ta­je svjes­ni­je, upoz­na­to i po­či­nje pri­hva­ća­ti stva­ri na ko­je se vi­še ne okre­će gla­va i vi­še se ne pra­vi kao da ne pos­to­je”, nas­ta­vi­la je. Po­jas­ni­la je i da su po­laz­ni­ci na pre­da­va­nji­ma obra­đi­va­li te­me kao što su vr­ste inva­li­di­te­ta te ka­ko pri­či oso­bi s inva­li­di­te­tom, a sva zna­nja ko­ja su usvo­ji­li po­ma­žu u pre­ska­ka­nju ba­ri­je­ra kak­ve lju­di obič­no osje­te. Is­tak­nu­la je i da svi stu­den­ti na­ila­ze na raz­li­či­te pre­pre­ke, dok su oso­be s inva­li­di­te­tom su­oče­ne s još ne­ko­li­ci­nom do­dat­nih.

“Vje­ru­jem da sva­ka pri­je­đe­na pre­pre­ka gra­di snaž­ni­je oso­be. Pre­dra­su­da je uvi­jek bi­lo, ali ne sa­mo pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, ne­go za sve. Na­sre­ću, druš­tvo se ipak mi­je­nja na­bo­lje, a zna­čaj­ne se po­zi­tiv­ne pro­mje­ne mo­gu pos­ti­ći upra­vo kroz edu­ka­ci­ju kak­vu pru­ža ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. On­dje smo mo­gli pos­ta­vi­ti pi­ta­nja ko­ja smo se ra­ni­je mo­žda bo­ja­li pi­ta­ti ka­ko ne bi­smo po­vri­je­di­li dru­gu stra­nu”, na­po­me­nu­la je Ši­mu­nić.

Ivan Fu­reš, ta­ko­đer uklju­čen u ko­le­gij Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom, do­da­je da je i nje­go­vo is­kus­tvo su­dje­lo­va­nja vi­še no po­zi­tiv­no. “Za­hval­nost ide pr­vens­tve­no vi­so­ko­obra­zo­va­nim, kom­pe­tent­nim i mo­ti­vi­ra­nim pro­fe­so­ri­ma pre­da­va­či­ma na is­to­ime­nom ko­le­gi­ju na Edu­ka­tiv­no­re­ha­bi­li­ta­cij­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu. Osje­ćam osob­no za­do­volj­stvo zbog po­dig­nu­te ra­zi­ne zna­nja i ste­če­nih vje­šti­na u pru­ža­nju vrš­njač­ke pot­po­re stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom – ka­ko od usva­ja­nja is­prav­nih sta­vo­va, emo­ci­onal­nih vje­šti­na, pa do po­ja­ča­ne do­ze em­pa­ti­je i aser­tiv­nog po­na­ša­nja”, ka­zao je u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik.

Is­ti­če i da bi se u ide­al­nom svi­je­tu sve struk­tu­re aka­dem­ske za­jed­ni­ce tre­ba­le na ova­ko kva­li­te­tan i is­pra­van na­čin upoz­na­ti s važ­nim os­nov­nim

VJERAN ŽGANEC

Mia Ši­mu­nić, stu­den­ti­ca FOI-a po­laz­ni­ca je ko­le­gi­ja Vrš­njač­ka pot­po­ra stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.