Pre­ka gra­di snaž­ni­je oso­be

Je bi­la mo­ti­va­ci­ja za upis ko­le­gi­ja i do kak­vih su no­vih is­kus­tva i zna­nja doš­li ti­je­kom aka­dem­ske go­di­ne POJAČAN AN­GA­ŽMAN SVIH STRUKTURA DRUŠ­TVA U SMJE­RU POSTIZANJA KVALITETNIH SOCIJALNIH KONTAKATA

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

ele­men­ti­ma vrš­njač­ke pot­po­re i uklju­če­nos­ti te pris­tu­pač­nos­ti pro­ce­su vi­so­kog obra­zo­va­nja, kao što bi se i sve os­ta­le ins­ti­tu­ci­je i po­je­din­ce u užoj i ši­roj druš­tve­noj za­jed­ni­ci tre­ba­lo po­zva­ti na po­ja­ča­nu mo­ti­va­ci­ju za pru­ža­nje tak­vih kvalitetnih in­for­ma­ci­ja. A sve to u ci­lju ka­ko bi svi slo­je­vi druš­tva bi­li upoz­na­ti s op­ćim zna­čaj­ka­ma, is­prav­nim etič­kim sta­vo­vi­ma i vje­šti­na­ma u pru­ža­nju pot­po­re oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, na­po­mi­nje Fu­reš.

“Svjes­tan sam da pre­pre­ka ima bez­broj, od men­tal­ne do fi­zič­ke pri­ro­de. Kon­kret­no, u re­ali­za­ci­ji asis­ten­ci­je stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom čes­to ne­dos­ta­je pri­hvat­lji­vog obli­ka pot­po­re, pri­mje­ri­ce kod do­la­ska na fa­kul­tet. Tu mis­lim na raz­li­či­te ra­zi­ne pod­nih oblo­ga, bez pris­tup­ne ram­pe za inva­lid­ska ko­li­ca, pri­la­go­đe­nog di­za­la i dru­ge po­te­ško­će, kao i ne­adek­vat­ne ši­ri­ne za kre­ta­nje po pros­to­ru, ne­adek­vat­nih po­ma­ga­la kod rje­ša­va­nja ad­mi­nis­tra­tiv­nih pro­ce­du­ra, ne­adek­vat­ne teh­no­lo­gi­je kod opi­sa sa­dr­ža­ja nas­tav­nog gra­di­va ko­je se pre­zen­ti­ra vi­zu­al­no, objaš­nja­va­nju poj­mo­va, u raz­li­či­tim so­ci­jal­nim si­tu­aci­ja­ma te osob­noj pot­po­ri ovis­no o po­tre­bi”, na­gla­sio je. No, ipak os­tav­lja mjes­ta i tvrd­nji da je očit na svim ra­zi­na­ma i slo­je­vi­ma uže i ši­re druš­tve­ne za­jed­ni­ce ko­ji, ka­ko ka­že, ipak još uvi­jek ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ći.

“Po­tre­ban je pojačan an­ga­žman svih struktura druš­tva u smje­ru postizanja kvalitetnih socijalnih kontakata s na­mje­rom da pre­is­pi­ta­mo vlas­ti­te sta­vo­ve i vri­jed­nos­ti i na taj se na­čin os­po­so­bi­mo za is­pra­van na­čin i me­to­du u ar­gu­men­ta­ci­ji pri­mje­nji­vos­ti so­ci­jal­ne po­li­ti­ke u di­rek­t­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji s oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Tak­vim pris­tu­pom i dje­lo­va­njem u kon­kret­noj ži­vot­noj zbi­lji svat­ko će od nas, i ins­ti­tu­ci­je i po­je­din­ci mo­ći da­ti svoj do­pri­nos u iz­grad­nji so­ci­jal­no osjet­lji­vog i pra­ved­nog druš­tva”, do­dao je na kra­ju.

FOTOLIA

Od 2011. do da­nas ko­le­gij je od­s­lu­ša­lo i po­lo­ži­lo 50-ak stu­de­na­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.