Od te­ki­le za­ra­dio ko­li­ko i od fil­mo­va

Po­sao ži­vo­ta Ge­or­ge Clo­oney pro­dao brend Ca­sa­mi­gos bri­tan­skom Di­ageu za mi­li­jar­du do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Od sa­mo jed­nog po­du­zet­nič­kog pro­jek­ta u ko­ji je kre­nuo pri­je če­ti­ri go­di­ne ame­rič­ki glu­mac i re­da­telj Ge­or­ge Clo­oney za­ra­dio je ko­li­ko u ci­je­loj glu­mač­koj ka­ri­je­ri ko­ja tra­je već če­ti­ri de­set­lje­ća. Vo­de­ći svjetski pro­izvo­đač al­ko­ho­la, bri­tan­ski Di­ageo, za vr­to­gla­vih mi­li­jar­du do­la­ra pris­tao je ku­pi­ti brend te­ki­le Ca­sa­mi­gos. Taj je brend Clo­oney os­no­vao 2013. go­di­ne s dvo­ji­com pri­ja­te­lja, ugos­ti­te­ljem Ran­de­om Ger­be­rom te ne­kret­nin­skim taj­ku­nom Mi­ke­om Mel­d­ma­nom.

Tro­ji­ca pri­ja­te­lja po­di­je­lit će 700 mi­li­ju­na do­la­ra, a još 300 mi­li­ju­na do­la­ra mo­gli bi do­bi­ti u idu­ćih 10 go­di­na ako tvrt­ka bu­de do­bro pos­lo­va­la. Clo­oney ta­ko od­mah mo­že ra­ču­na­ti na 233 mi­li­ju­na do­la­ra, od­nos­no 140 mi­li­ju­na na­kon opo­re­zi­va­nja. Ti­me se nje­go­va ukup­na za­ra­da ti­je­kom ka­ri­je­re pe­nje na 320 mi­li­ju­na do­la­ra bru­to, tvr­di For­bes.

Ca­sa­mi­gos je la­ni pro­dao 120.000 san­du­ka te­ki­le, a ne­to pri­hod iz­no­sio je 36 mi­li­ju­na do­la­ra što zna­či da je Di­ageo pris­tao pla­ti­ti čak 20 go­diš­njih za­ra­da tvrt­ke. Na­iz­gled pre­sku­po, ali ana­li­ti­ča­ri tr­ži­šta al­ko­hol­nih pi­ća tvr­de ka­ko pro­jek­ci­je o pro­da­ji da­ju za pravo Bri­tan­ci­ma. Na­ime, Ca­sa­mi­go­su su pri­ho­di u po­ner, sljed­nje dvi­je go­di­ne ras­li po go­diš­njoj sto­pi od 54 pos­to, a ove bi go­di­ne tre­ba­li pro­da­ti 170.000 san­du­ka. Ina­če, ci­je­na jed­ne bo­ce kre­će se iz­me­đu 45 i 55 do­la­ra.

Tvrt­ki na ru­ku ide sve ve­ća žeđ Ame­ri­ka­na­ca za te­ki­lom. Od 2003. do 2015. pro­da­ja sku­pih bren­do­va te­ki­le sko­či­la je 600 pos­to, a i da­lje ras­te po go­diš­njoj sto­pi od go­to­vo šest pos­to. Na­kon što Di­ageo pos­ta­ne for­mal­ni vlas­nik kra­jem go­di­ne, Clo­oney i pri­ja­te­lji i da­lje će vo­di­ti po­sao. “I da­lje će­mo bi­ti dio Ca­sa­mi­go­sa, po­čev­ši od ča­ši­ce ve­če­ras. Mo­žda dvi­je”, iz­ja­vio je za CNBC slav­ni glu­mac.

REUTERS

Ge­or­ge Clo­oney u po­sao s al­ko­ho­lom ušao je 2013.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.