SMRTONOSNIH JASTUKA

PROPALA TVOR­NI­CA

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Ja­pan­ski pro­izvo­đač zrač­nih jastuka Ta­ka­ta u po­ne­dje­ljak će za­tra­ži­ti za­šti­tu od vje­rov­ni­ka, is­ti­ču iz­vo­ri Re­uter­sa, na­kon što se su­očio s od­štet­nim zah­tje­vi­ma od ne­ko­li­ko mi­li­jar­di do­la­ra. Na­kon otva­ra­nja ste­ča­ja Ta­ka­ta će za­tra­ži­ti mos­ni kre­dit od ban­ke Su­mi­to­mo Mit­sui od ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na do­la­ra. Pod­sje­ti­mo, Ta­ka­ti­ni zrač­ni jas­tu­ci ugra­đi­va­ni u auto­mo­bi­le ne­ko­li­ko pro­izvo­đa­ča od­go­vor­ni su za smrt naj­ma­nje 16 lju­di pri­li­kom ak­ti­va­ci­je, a još 150 oso­ba je oz­li­je­đe­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.