Har­ley-Da­vid­son u utrci za kup­nju Du­ca­ti­ja, sin­di­ka­ti u VW-u pro­tiv

Sve vi­še ponuđača Ame­rič­ka tvrt­ka pri­dru­ži­la se in­dij­skom Ba­ja­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač mo­to­ci­ka­la Har­leyDa­vid­son ušao je u utr­ku za pre­uzi­ma­nje ta­li­jan­skog kon­ku­ren­ta Du­ca­ti­ja ko­ji je tre­nut­no u Au­di­je­vu vlas­niš­tvu. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra Re­uter­sa, Har­leyDa­vid­son an­ga­ži­rao je ban­ku Gol­d­man Sac­hs za tu kup­nju. Du­ca­ti bi još htio i in­dij­ski pro­izvo­đač mo­to­ci­ka­la Ba­jaj Auto. Osim nje­ga, oče­ku­ju se i po­nu­de inves­ti­cij­skih fon­do­va po­put KKRa, Ba­in Ca­pi­ta­la i Per­mi­re.

Vol­k­swa­gen, u či­jem je vlas­niš­tvu Au­di, na pro­da­ju se od­lu­čio u ok­vi­ru stra­te­škog za­okre­ta u por­t­fe­lju na­kon skan­da­la sa sof­tve­rom za la­ži- ra­nje tes­to­va is­puš­nih emi­si­ja. Od pro­da­je Du­ca­ti­ja nje­mač­ka kom­pa­ni­ja oče­ku­je oko 1,5 mi­li­jar­de eura. Me­đu­tim, pro­da­ji ta­li­jan­skog pro­izvo­đa­ča snaž­no se pro­ti­ve moć­ni sin­di­ka­ti ko­ji u Nad­zor­nom od­bo­ru Vol­k­swa­ge­na dr­že po­lo­vi­cu od 20 mjes­ta.

“Du­ca­ti je dra­gulj či­ju pro­da­ju ne po­du­pi­ru pred­stav­ni­ci rad­ni­ka”, iz­ja­vio je za Reuters glas­no­go­vor­nik sin­di­ka­ta u Vol­k­swa­ge­nu. “Har­leyDa­vid­son je mi­lja­ma da­le­ko od Du­ca­ti­ja u teh­no­lo­škom smis­lu”, do­dao je glas­no­go­vor­nik. Zbog pri­ti­ska jef­ti­ne kon­ku­ren­ci­je pro­da­ja Har­leya sve vi­še opa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.