RAST SIMBOLIČAN, BRO­DA­RI POTONULI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

Vr­lo bla­gi rast CROBEX-a te ne­što iz­ra­že­ni­je ja­ča­nje užeg in­dek­sa obi­lje­ži­li su sri­je­du na Za­gre­bač­koj bur­zi. Na kra­ju tr­go­vin­skog da­na in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze za­us­ta­vio se na 1856 bo­do­va što je tek 0,02 pos­to vi­še ne­go dan ra­ni­je. CROBEX10 oja­čao je ne­što iz­ra­že­ni­jih 0,22 pos­to na 1109 bo­do­va. Po pi­ta­nju pro­me­ta i da­lje ne­ma bit­ni­jih po­bolj­ša­nja, pa je u sri­je­du pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za 7,7 mi­li­ju­na ku­na. Na ljes­tvi­ci naj­lik­vid­ni­jih iz­da­nja pred­nja­či­la je Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up ko­ja je na pro­me­tu ne­što ve­ćem od tri mi­li­ju­na ku­na iz­gu­bi­la 0,35 pos­to vri­jed­nos­ti i za­us­ta­vi­la se na 469,35 ku­na. Mi­li­jun­ski pro­met os­tva­ri­la je još sa­mo di­oni­ca Po­drav­ke ko­ja je uz 1,44 mi­li­ju­na ku­na oja­ča­la 0,3 pos­to i sa­da vri­je­di 322,21 ku­nu. Naj­vi­ši rast ci­je­ne os­tva­ri­lo je Bro­do­gra­di­li­šte Vik­tor Le­nac sa sko­kom od 17,9 pos­to na 8,50 ku­na, ali na skrom­nom pro­me­tu 23.000 ku­na. Ne­što “oz­bilj­ni­ji” pro­met od 102.000 ku­na os­tva­rio je Kraš te po­ras­tao pre­ko tri pos­to na 490 ku­na. Me­đu gu­bit­ni­ci­ma iz­dva­ja se du­bro­vač­ki bro­dar Atlant­ska plo­vid­ba ko­ji je os­la­bio vi­še od tri pos­to na 378,01 ku­nu. Da bro­da­ri­ma u sri­je­du ni­je bi­lo “mir­no mo­re” po­t­vr­đu­je i Tan­ker­ska Next Ge­ne­ra­ti­on s pa­dom od 2,6 pos­to na 70,01 ku­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.