SVE JEFTINIJA NAFTA SPUŠTA CI­JE­NE DI­ONI­CA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na Wall Stre­etu su u sri­je­du Dow Jo­nes i S&P 500 in­deks skliz­nu­li dru­gi dan za­re­dom, dok je na Na­sdaq in­deks po­zi­tiv­no utje­cao rast bi­oteh­no­lo­škog sek­to­ra. Dow Jo­nes os­la­bio je 0,27 pos­to, na 21.410 bo­do­va, dok je S&P 500 skliz­nuo 0,06 pos­to, na 2435 bo­do­va. Na­sdaq in­deks oja­čao je, pak, 0,74 pos­to, na 6233 bo­da. Ener­get­ski je sek­tor dru­gi dan za­re­dom bio naj­ve­ći gu­bit­nik, s pa­dom od 1,6 pos­to, jer su ci­je­ne naf­te i da­lje u si­laz­noj pu­ta­nji. Od po­čet­ka go­di­ne ba­rel je po­jef­ti­nio 21 pos­to. Ni­že ci­je­ne naf­te ula­ga­či vi­de kao uver­ti­ru u slab­lje­nje in­fla­ci­je, pa ni i dru­gi cik­lič­ni sek­to­ri, ni­su do­bro proš­li, ka­žu ana­li­ti­ča­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.