Dr­ža­va ima FGS-ove, Ha­mag Bi­cro, Ha­bor, a od­ne­dav­no je star­tao i pr­vi lo­kal­ni VC. Za­što to ni­je do­volj­na po­dr­ška?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­la­zak do sred­sta­va kod njih je kom­plek­san, a iz­no­si ma­li. Taj sus­tav tre­ba oja­ča­ti i po­ve­ća­ti. Us­to, kao što sam, spo­me­nuo dr­ža­va ima moć re­gu­la­ci­je kao i fi­nan­ci­ra­nja tr­ži­šta. To su sve pi­ta­nja stra­te­ških od­lu­ka ho­će­mo li kao druš­tvo po­du­pri­je­ti vi­so­ko­teh­no­lo­ški ra­zvoj u Hr­vat­skoj. Kao što sam spo­me­nuo, je­dan dio mo­ra­ju i mo­gu po­du­zet­ni­ci na­pra­vi­ti sa­mi, ali nuž­na je i po­moć druš­tva da bi stvar eska­li­ra­la. Po­gle­daj­te slu­čaj Elo­na Mu­ska s Tes­lom te ulo­ge ko­ju je ame­rič­ka dr­ža­va u to­me odi­gra­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.