Re­zul­ta­ti ba­na­ka za če­ti­ri mje­se­ca

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Do­bit 152 mi­li­ju­na eura Ban­kar­ski sek­tor u Slo­ve­ni­ji u pr­va je če­ti­ri mje­se­ca os­tva­rio 152 mi­li­ju­na eura do­bi­ti, što je 11,4 pos­to ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni, po­ka­zu­ju po­da­ci slo­ven­ske sre­diš­nje ban­ke. Ukup­ni bru­to pri­hod iz­no­sio je 364,8 mi­li­ju­na eura, 4,5 pos­to ma­nje ne­go la­ni, što se tu­ma­či tren­dom sma­nji­va­njem pri­ho­da od ka­ma­ta, ali spo­ri­jim tem­pom ne­go la­ni. Ukup­na bi­lan­ca svih ba­na­ka sma­nji­la se u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne za 278 mi­li­ju­na eura i iz­no­si­la 37,3 mi­li­jar­de eura. De­po­zi­ti u ban­ka­ma po­ve­ća­ni su za 5,8 pos­to, pri če­mu su de­po­zi­ti do­ma­ćins­ta­va po­ras­li za 6,1 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.