15 PRO­MET­NIH PRO­JE­KA­TA

JOŠ 72 MI­LI­JU­NA EURA ZA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la je Hr­vat­skoj fi­nan­ci­ra­nje 15 pro­met­nih pro­je­ka­ta vri­jed­nih go­to­vo 91 mi­li­ju­na eura, od če­ga bes­po­vrat­no 72,2 mi­li­ju­na. Mak­si­mal­ni iz­nos su­fi­nan­ci­ra­nja od 85 pos­to odo­bren je za 12 pro­je­ka­ta, de­vet će Hr­vat­ska pro­vo­di­ti sa­ma, a šest u part­ner­stvu s dru­gim čla­ni­ca­ma. Ne­ki od pro­je­ka­ta su una­p­rje­đe­nje i ra­zvoj ter­mi­na­la za opas­ni te­ret u ri­ječ­noj lu­ci Slavonski Brod, na­do­grad­nja in­fras­truk­tu­re lu­ke Ri­je­ka (Ba­sin), pri­pre­ma do­ku­men­ta­ci­je za re­kons­truk­ci­ju di­oni­ce pru­ge Ošta­ri­je-Škr­lje­vo i di­oni­ce Oku­ča­ni-Vinkovci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.