SVA­KA TRE­ĆA TVRT­KA

U BIH BLOKIRANA ČAK

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sva­ka tre­ća tvrt­ka u BiH je bi­la blokirana u trav­nju, po­ka­zu­je naj­no­vi­ja ana­li­za kom­pa­ni­je Bis­no­de. Naj­vi­še no­vo­os­no­va­nih tvrt­ki u re­gi­ji je u trav­nju 2017. re­gis­tri­ra­no u Slo­ve­ni­ji, njih 1,1,19 pos­to, za­tim u Sr­bi­ji 0,44 pos­to, a naj­ma­nje u Hr­vat­skoj 00,06 pos­to. Na tre­ćem mjes­tu po pos­tot­ku no­vo­os­no­va­nih tvrt­ki u trav­nju u od­no­su na sve ak­tiv­ne bi­la je BiH sa 00,41 pos­to, na­vo­did se u bil­te­nu Bis­no­de pod na­zi­vom “Mi­kro­eko­nom­ski pre­gled juž­ne re­gi­je za tra­vanj 2017”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.