UZGOJ MALINA I SMILJA

NI­SKE CI­JE­NE UGROZILE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Po­s­ljed­nih ne­ko­li­ko go­di­na u BiH je pro­izvod­nja malina i smilja do­ži­vje­la ve­li­ki pro­cvat. Ve­li­ki broj lju­di u ru­ral­nim po­dru­čji­ma, ko­ji su bi­li bez pos­la, a ima­li su zem­lji­šte, okre­nu­li su se uz­go­ju tih kul­tu­ra. Ta im je pro­izvod­nja omo­gu­ći­la da ži­ve od ra­da na svo­joj zem­lji i za­ra­đu­ju. Op­ći­ne, mi­nis­tar­stva i ne­ke me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je pre­poz­na­le su važ­nost te pro­izvod­nje te su se uklju­či­le u po­ti­ca­nje. Me­đu­tim, s ovo­diš­njim naj­av­lje­nom ni­skom ot­kup­nom ci­je­nom po­ja­vi­la se za­bri­nu­tost za bu­duć­nost te pro­izvod­nje. Mir­za Stam­bo­lić, pro­izvo­đač malina iz Sa­ra­je­va, ka­že da bi dr­ža­va tre­ba­la osi­gu­ra­ti za­jam­če­nu ot­kup­nu ci­je­nu malina ako že­li po­ti­ca­ti uzgoj na pra­vi na­čin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.