PRO­PAS­TI ZBOG GU­BIT­KA

ENERGOINVEST NA RUBU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Op­s­ta­nak Ener­go­inves­ta ovi­si o do­dat­nim na­po­ri­ma Upra­ve u pro­na­la­že­nju i ugo­va­ra­nju no­vih pro­je­ka­ta, od­nos­no pro­ši­re­nju pos­lo­va­nja na no­va tr­ži­šta, te osi­gu­ra­nju do­dat­nih iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­nja kod ko­mer­ci­jal­nih ba­na­ka, na­vo­di se u neo­vis­nom re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju za Energoinvest ko­ji je pri­pre­mi­la re­vi­zor­ska ku­ća KPMG, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. Re­vi­zor na­vo­di da ne­pres­te­ni gu­bi­ci u pos­lo­va­nju te gu­bi­tak tr­žiš­nog udje­la oz­bilj­no pri­je­te nas­tav­ku pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.