Sve vi­še pa­met­nih soba

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­sut­ni u ho­te­li­ma od dvi­je do pet zvjez­di­ca

Dio lis­te 300-ti­njak ho­te­la u ras­po­nu od dvi­je od pet zvjez­di­ca u ko­ji­ma je ri­ječ­ka Adria elec­tro­nic ugra­di­la pa­met­ne so­be Adria na re­gi­onal­noj ra­zi­ni uklju­ču­je be­ograd­ske Ho­li­day Inn, Town Ho­use 27, ho­tel Crys­tal, Pa­ra­di­so, Li­fe De­sign, za­tim zla­ti­bor­ske ho­te­le Idi­la i Pa­li­sad, tu su i ho­tel RTB Bor, ho­tel Pa­ši­na Če­sma Le­sko­vac te ho­tel Ko­pa­onik i Grey. U Slo­ve­ni­ji se ra­di o ho­te­li­ma Sa­fir, Gol­te, Atrij Su­pe­ri­or i dru­gi­ma, za­tim As­to­riu i dru­ge u Cr­noj go­ri, kao i KBC Pod­go­ri­ca. To­me tre­ba do­da­ti i Ma­lak u BiH, kao i ho­te­le Ra­don Pla­za, Sa­ra­je­vo, ali i ko­sov­ski Swiss Di­amond ho­tel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.