Tak­si­ra­nje u Bar­ce­lo­ni bo­lje ula­ga­nje od di­oni­ca

Re­zul­tat mo­no­po­la Ci­je­na do­zvo­le od 1987. sko­či­la 503%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Po­li­ti­ka grad­skih vlas­ti Bar­ce­lo­ne pre­ma tak­si pri­je­vo­zu uči­ni­la je li­cen­ce u tom gra­du bo­ljim ula­ga­njem od špa­njol­skih di­oni­ca. Pre­ma na­vo­di­ma Blo­om­ber­ga ko­ji se po­zi­va na is­tra­ži­va­nje špa­njol­ske agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja CNMC, do­zvo­la za tak­si pri­je­voz u Bar­ce­lo­ni tre­nut­no vri­je­di 134.000 eura. Od 1987. do 2016. ci­je­na li­cen­ce sko­či­la je 503 pos­to dok je, za us­po­red­bu, in­deks Ma­drid­ske bur­ze IBEX35 po­ras­tao “tek” 325 pos­to.

Raz­log ta­ko vr­to­gla­voj ci­je­ni do­zvo­le je či­nje­ni­ca da vlas­ti ka­ta­lon­ske pri­jes­tol­ni­ce ni­su iz­da­le no­vu do­zvo­lu od 1980. go­di­ne. Sto­ga se do do­zvo­le mo­že do­ći sa­mo kup­njom od jed­nog od 10.500 vlas­ni­ka li­cen­ce. “Tak­si do­zvo­le de fac­to su pos­ta­le mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje tak­sis­ta”, sma­tra San­dra Si­eber, pro­fe­so­ri­ca na ta­moš­njoj pos­lov­noj ško­li IESE. Re­gu­la­ti­va raz­li­ku­je tak­si do­zvo­le i ta­ko­zva­ne VTC do­zvo­le za naj­am vo­zi­la s vo­za­čem, u što spa­da Uber i lo­kal­ni ri­val Ca­bify. No, grad­ske vlas­ti mo­gu pres­ta­ti iz­da­va­ti VTC do­zvo­le ako se pri­je­đe omjer 1:30 u od­no­su na služ­be­ne tak­si­je. Prak­tič­ki mo­no­pol na tak­si pri­je­voz sta­jao je la­ni gra­đa­ne Bar­ce­lo­ne 61 mi­li­jun eura, oci­je­nio je CNMC.

No­va do­zvo­la ni­je iz­da­na od 1980., pa se mo­ra ku­pi­ti od tak­sis­ta za 134.000 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.