Ma­cron pro­tiv ki­ne­skih ula­ga­nja

Po­ziv is­to­ku EU-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fran­cu­ski

pred­sjed­nik Em­ma­nu­el Ma­cron po­zvao je is­toč­ne i juž­ne čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je bli­ske s Ki­nom da pri­hva­te ogra­ni­ča­va­nje stra­nih ula­ga­nja u stra­te­škim sek­to­ri­ma jer im je to u in­te­re­su. Ma­cro­nov po­ziv na ne­ki je na­čin uver­ti­ra u od­lu­ku Europ­skog vi­je­ća da se Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji odo­bri iz­ra­da na­cr­ta pri­jed­lo­ga ogra­ni­ča­va­nja stra­nih ula­ga­nja u sek­to­ri­ma po­put ener­ge­ti­ke, fi­nan­ci­ja i teh­no­lo­gi­je.

Ti­je­kom svog pr­vog sas­tan­ka Europ­skog vi­je­ća Ma­cron je iz­ja­vio ka­ko bi­ti atrak­tiv­na des­ti­na­ci­ja za stra­na ula­ga­nja ne zna­či iz­lo­ži­ti Eu­ro­pu “ne­re­du glo­ba­li­za­ci­je”. “Ja sam za slo­bod­nu tr­go­vi­nu, ali ne i za na­iv­nost”, do­dao je fran­cu­ski pred­sjed­nik.

Em­ma­nu­el Ma­cron ka­že da je za slo­bod­nu tr­go­vi­nu, ali ne i za na­iv­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.