RAST EURO­ZO­NE NAJ­VE­ĆI U ZAD­NJIH ŠEST GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gos­po­dar­stvo euro­zo­ne po­ras­lo je u dru­gom tro­mje­se­čju naj­s­naž­ni­jim tem­pom u ne­što vi­še od šest go­di­na, ia­ko su ak­tiv­nos­ti u lip­nju bla­go po­sus­ta­le, odra­ža­va­ju­ći sla­bi­ji rast us­luž­nog sek­to­ra, iz­vi­jes­ti­la je u pe­tak lon­don­ska tvrt­ka Mar­kit. In­deks me­na­dže­ra na­ba­ve (PMI) za pri­vat­ni sek­tor euro­zo­ne kliz­nuo je u lip­nju na 55,7 bo­do­va, s 56,8 bo­do­va ko­li­ko je iz­no­sio u svib­nju. Vri­jed­nost li­panj­skog in­dek­sa naj­ni­ža je u pet mje­se­ci, ali i da­lje sig­na­li­zi­ra so­li­dan rast ak­tiv­nos­ti, “za­okru­živ­ši naj­s­naž­ni­je tro­mje­se­čje eko­nom­skog ras­ta u vi­še od šest go­di­na”. Pro­sječ­na vri­jed­nost in­dek­sa u dru­gom tro­mje­se­čju iz­no­si­la je 56,4 bo­da i naj­vi­ša je od pr­vog tro­mje­se­čja 2011.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.