KORUPCIJSKOM SKANDALU

PRE­SU­DA U KO­REJ­SKOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ne­ka­daš­nja sa­vjet­ni­ca i pri­ja­te­lji­ca biv­še juž­no­ko­rej­ske pred­sjed­ni­ce osu­đe­na je u pe­tak na tri go­di­ne za­tvo­ra, u ok­vi­ru ve­li­kog skan­da­la ko­ji je do­veo do smje­ne Park Ge­un-Hye. Ra­di se o pr­voj pre­su­di pro­tiv Choi So­on-Sil ko­ja bi mo­gla do­bi­ti vi­še de­se­ta­ka go­di­na za­tvo­ra ako bu­de pro­gla­še­na kri­vom po svim toč­ka­ma op­tuž­ni­ce u ko­rup­cij­skoj afe­ri ko­ja je po­tres­la Juž­nu Ko­re­ju. U pe­tak je pro­gla­še­na kri­vom jer je pod­mi­ći­va­la za­pos­le­ni­ke pres­tiž­nog Žen­skog sve­uči­li­šta Ewha u Se­ulu ka­ko bi pri­mi­li 2014. nje­zi­nu kćer Chung Yoo-Ra i da­li joj do­bre ocje­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.