SANKCIJE PRO­TIV RU­SI­JE

Pro­du­lje­nje JOŠ ŠEST MJE­SE­CI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Čel­ni­ci EU-a do­go­vo­ri­li su se u če­t­vr­tak na sum­mi­tu u Bruxel­le­su oko pro­du­lje­nja eko­nom­skih sank­ci­ja pro­tiv Ru­si­je za dalj­njih šest mje­se­ci, obja­vio je pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk. Sankcije su us­mje­re­ne na ru­ske ban­ke, obram­be­ni i ener­get­ski sek­tor. Uve­de­ne su 31. sr­p­nja 2014. zbog ru­ske ulo­ge u ukra­jin­skom su­ko­bu. Tri mje­se­ca kas­ni­je, do­dat­no su po­ja­ča­ne. U ožuj­ku 2015. go­di­ne su pro­du­lje­ne, a kao uvjet za nji­ho­vo uki­da­nje pos­tav­lje­no je po­šti­va­nje Spo­ra­zu­ma iz Min­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.