Us­po­ra­va ku­pov­na moć Ni­je­ma­ca

Ras­tu pla­će, ali i in­fla­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ku­pov­na

moć gra­đa­na Nje­mač­ke po­ras­la je u pr­vom tro­mje­se­čju po naj­ni­žoj sto­pi u vi­še od tri go­di­ne zbog ubr­za­ne in­fla­ci­je u naj­ve­ćem eu­rop­skom gos­po­dar­stvu, po­ka­zu­ju u pe­tak objav­lje­ni po­da­ci dr­žav­nog sta­tis­tič­kog ure­da. Re­al­ne su pla­će od si­ječ­nja do ožuj­ka po­ras­le 0,6 pos­to u us­po­red­bi s is­tim lanj­skim raz­dob­ljem, što je nji­hov naj­s­po­ri­ji rast od kra­ja 2013. go­di­ne.

No­mi­nal­ne pla­će uve­ća­ne su 2,6 pos­to, snaž­ni­je ne­go u pret­hod­na tri tro­mje­se­čja, no sto­pa in­fla­ci­je po­ras­la je na 1,9 pos­to, do­seg­nuv­ši naj­vi­šu ra­zi­nu od kra­ja 2012. go­di­ne, di­je­lom zbog vi­ših ci­je­na ben­zi­na i lo­ži­vog ulja. Za­hva­lju­ju­ći ras­tu pla­ća, re­kord­no vi­so­koj za­pos­le­nos­ti i iz­nim­no ni­skim tro­ško­vi­ma za­du­ži­va­nja, po­troš­nja je sa­da ključ­na okos­ni­ca ras­ta u Nje­mač­koj, či­ja je eko­no­mi­ja do­ne­dav­no tra­di­ci­onal­no bi­la ori­jen­ti­ra­na na iz­voz.

Re­al­ne su pla­će u pr­vom tro­mje­se­čju ras­le tek 0,6 pos­to, naj­s­po­ri­je od kra­ja 2013.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.