LJU­DI U NJE­MAČ­KOJ

ALLIANZ OTPUŠTA 700

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Osi­gu­ra­va­telj­na kom­pa­ni­ja Allianz pla­ni­ra ot­pus­ti­ti 700 rad­ni­ka u Nje­mač­koj u idu­će tri go­di­ne, obja­vio je u pe­tak list Süd­de­ut­s­c­he Ze­itung po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re u kom­pa­ni­ji. Ot­pu­šta­nja su dio ši­reg sma­nje­nja rad­ne sna­ge od 1300 lju­di, od če­ga se dio već do­go­dio kroz ra­no umi­rov­lje­nje, do­da­je list. Na­vod­no za­pos­le­ni­ci sma­tra­ju da je cilj ot­pu­šta­nja is­klju­či­vo mak­si­ma­li­zi­ra­nje pro­fi­ta. U Al­li­an­zu ni­su bi­li dos­tup­ni za ko­men­tar, pre­no­si Reuters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.