U ZAGREB STIGLI

IRANSKI POSLOVNJACI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­stav­ni­ci iran­skih tvrt­ki i ins­ti­tu­ci­ja iz sek­to­ra pe­tro­ke­mij­ske in­dus­tri­je, po­ljo­pri­vre­de, far­ma­ci­je, me­tal­ne in­dus­tri­je, elek­tro­ener­ge­ti­ke i brod­skog pri­je­vo­za danas će u Za­gre­bu su­dje­lo­va­ti na Hr­vat­sko-iran­skom gos­po­dar­skom fo­ru­mu. Odr­žat će in­di­vi­du­al­ne raz­go­vo­re s hr­vat­skim pos­lov­nja­ci­ma, a iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, na­po­mi­nju da je la­ni vri­jed­nost rob­ne raz­mje­ne Hr­vat­ske s Ira­nom iz­no­si­la pet mi­li­ju­na do­la­ra. Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva Mar­ti­na Da­lić i mi­nis­tar ra­da Mar­ko Pa­vić sas­ta­li su se u po­ne­dje­ljak s iran­skim mi­nis­trom ra­da Ali­jem Ra­bi­eijem. “Kon­kret­ni pro­jek­ti hr­vat­skih i iran­skih tvrt­ki pra­vi po­ka­za­telj ja­ča­nja bi­la­te­ral­ne gos­po­dar­ske su­rad­nje”, rek­la je Da­lić te iz­ra­zi­la uvje­re­nje ka­ko će po­sjet iran­sko­ga mi­nis­tra i fo­rum pri­do­ni­je­ti bo­ljem ra­zu­mi­je­va­nju dvi­ju dr­ža­va i gos­po­dar­stve­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.