ATLANTICU 14,9 MIL. €

TEDESCHIJEVOM Dro­ga Ko­lin­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Skup­šti­na Dro­ge Ko­lin­ske, slo­ven­ske kom­pa­ni­je u 100 pos­tot­nom vlas­niš­tvu hr­vat­ske Atlan­tic Gru­pe od­lu­či­la je na ime di­vi­den­de is­pa­ti­ti 14,9 mi­li­ju­na eura iz za­dr­ža­ne do­bi­ti od 23,2 mi­li­ju­na eura, pi­še De­lo. Kom­pa­ni­ja ko­ju je Te­des­c­hi­jev Atlan­tic pre­uzeo pri­je sedam go­di­na za go­to­vo 300 mi­li­ju­na eura la­ni je os­tva­ri­la do­bit od de­vet mi­li­ju­na eura. Ri­ječ je o 38 pos­to sla­bi­jem re­zul­ta­tu u us­po­red­bi s go­di­nom ra­ni­je ka­da je pri­hod iz­no­sio 171,7 mi­li­ju­na eura uz 14,5 mi­li­ju­na do­bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.