TURISTIČKI VODIČ IZ ZAGREBA I EU MO­ŽE POKAZIVATI SPLIT

PRE­MA EU DIREKTIVI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Re­kons­truk­ci­ju

i nad­grad­nju luč­ke in­fras­truk­tu­re u Ri­je­ci i Ba­kru pro­jek­ti su ko­ji su se iz­bo­ri­li za 33,84 mi­li­ju­na bes­po­vrat­nih eura za Lu­ku Ri­je­ka. U ve­lja­či ih je pri­ja­vi­la Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, a no­vac je osi­gu­ran iz Ins­tru­men­ta za po­ve­zi­va­nje Eu­ro­pe – CE. “Re­kons­truk­ci­ja i nad­grad­nja uklju­ču­je de­mon­ta­žu i uk­la­nja­nje sta­re in­fras­truk­tu­re, iz­grad­nju no­vih kol­nič­kih kons­truk­ci­ja, sta­za luč­kih di­za­li­ca, in­dus­trij­skih ko­lo­si­je­ka, elek­trič­nih ins­ta­la­ci­ja i sus­ta­va vo­do­ops­kr­be i odvod­nje”, is­ti­če se u pri­op­će­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.