Po­du­zet­ni­ci­ma uz gra­ni­cu 53 mil. ku­na

Bes­po­vrat­no iz pro­gra­ma In­ter­reg Ma­đar­ska-Hr­vat­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

agen­ci­ja za ma­lo gos­po­dar­stvo, ino­va­ci­je i inves­ti­ci­je (HAMAGBICRO) pred­sta­vi­la je B Lig­ht she­mu za do­dje­lu bes­po­vrat­nih pot­po­ra po­du­zet­ni­ci­ma, u ok­vi­ru ko­je im se nu­di 53 mi­li­ju­na ku­na. B Lig­ht she­ma je pro­jekt ko­jim se fi­nan­ci­ra su­rad­nja ma­lih i sred­njih tvrt­ki u po­gra­nič­nom po­dru­čju, a u sklo­pu In­ter­reg VA pro­gra­ma su­rad­nje Ma­đar­ska Hr­vat­ska 20142020. “Mak­si­mal­ni udio pri­hvat­lji­vog tro­ška je 75%, a sva­ki ‘Lig­ht ko­ris­nik’ tre­bao bi do­pri­ni­je­ti s još 25%. Tra­ja­nje pro­je­ka­ta je 6 do 18 mje­se­ci, objas­nio je pred­sjed­nik Upra­ve HAMAGBICROa Bo­ris Gu­ina. “Cilj ko­ji se os­tva­ru­je ja­ča­nje pos­lov­ne su­rad­nje me­đu ma­lim i sred­njih po­du­zet­ni­ci­ma Hr­vat­ske i Ma­đar­ske va­žan je za ja­ča­nja gos­po­dar­ske kon­ku­rent­nos­ti”, kaže Mar­ga­re­ta Ani­čić iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta.

Bo­ris Gu­ina, pred­sjed­nik Upra­ve HAMAG-BICRO-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.