CG od ove se­zo­ne oče­ku­je mi­li­jar­du eura

Po­pu­lar­ni La­ni je Cr­nu Go­ru po­sje­ti­lo 1,8 mil. gos­ti­ju što je šest pos­to vi­še u od­no­su na 2015.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­na Go­ra po­s­ljed­njih go­di­na bi­lje­ži sta­lan rast tu­ris­tič­kog pro­me­ta i pri­ho­da os­tva­re­nih od tu­riz­ma, a od ove se­zo­ne oče­ku­je se pri­hod od bli­zu mi­li­jar­du eura, pri­op­ći­la je Želj­ka Ra­dakKu­ka­vi­čić, di­rek­to­ri­ca cr­no­gor­ske Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, oče­ku­je da će se trend ras­ta pro­me­ta nas­ta­vi­ti i u ovoj tu­ris­tič­koj go­di­ni, te da će bi­ti ve­ći broj gos­ti­ju i os­tva­re­nih no­će­nja ne­go proš­le go­di­ne ka- je Cr­nu Go­ru po­sje­ti­lo oko 1,8 mi­li­ju­na tu­ris­ta, šest pos­to vi­še u od­no­su na 2015. Proš­le go­di­ne je os­tva­re­no oko 11,25 mi­li­ju­na no­će­nja što je za 1,76 pos­to vi­še u od­no­su na 2015.

“Ka­da je ri­ječ o fi­nan­cij­skim učin­ci­ma, pod­sje­ćam da je pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne ban­ke (CBCG), proš­le go­di­ne pri­hod os­tva­ren od stra­nog tu­ris­tič­kog pro­me­ta iz­no­sio oko 870 mi­li­ju­na eura, a oče­ku­je­mo da će ove go­di­ne bi­ti pre­ma­šen, te da će­mo se pri­bli­ži­ti mi­li­jar­di eura”, rek­la je Želj­ka Ra­dakKu­ka­vi­čić.

Za­nim­ljiv je po­da­tak, ka­ko je na­ve­la, da je una­toč ne­ga­tiv­noj kam­pa­nji ko­ja se vo­di u Ru­si­ji, za pr­va če­ti­ri mje­se­ca u ho­te­li­ma u Cr­noj Go­ri bo­ra­vi­lo oko 5850 tu­ris­ta iz te zem­lje, što je oko 24 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne.

HRVOJE JELAVIĆ/ PIXSELL

Una­toč ne­ga­tiv­noj kam­pa­nji u Ru­si­ji vi­še je tu­ris­ta iz te zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.