U IKARBUSU I LASTI

GRA­DU BEOGRADU UDJEL

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Grad Be­ograd bi, ako to iz­gla­sa­ju vi­jeć­ni­ci na sjed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da ko­ja je za­ka­za­na za če­t­vr­tak 29. lip­nja, mo­gao pre­uze­ti dio vlas­niš­tva nad Mos­to­grad­njom, Las­tom i Ikar­bu­som. Ka­ko pre­no­si Be­oin­fo, vi­jeć­ni­ci će od­lu­či­va­ti o ko­nver­zi­ji po­tra­ži­va­nja tr­po­tra­ži­va­nja u traj­ni ulog u vlas­niš­tvu Mos­to­grad­nje i Las­te, ali i o ko­nver­zi­ji po­tra­ži­va­nja Gra­da Be­ogra­da po os­no­vu ne­iz­mi­re­nih iz­vor­nih i us­tup­lje­nih jav­nih pri­ho­da u traj­ni ulog Gra­da Be­ogra­da u vlas­niš­tvu Tvor­ni­ce auto­bu­sa i spe­ci­jal­nih vo­zi­la Ikar­bus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.