U NESTLÉ PR­VI PUT UŠAO

AKTIVISTIČKI DIONIČAR

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pr­vi pu­ta u vi­še od sto­lje­će i pol du­goj po­vi­jes­ti naj­ve­će pre­hram­be­ne kom­pa­ni­je na svi­je­tu, švi­car­skog Nes­tléa, u vlas­nič­ku struk­tu­ru ušao je aktivistički inves­ti­tor. Ame­rič­ki hed­ge fond Third Po­int u vlas­ni­švu Da­na Lo­eba ste­kao je 1,3 pos­to udje­la u kom­pa­ni­ji vri­je­dan 3,5 mi­li­jar­de do­la­ra. No­vi dioničar od­mah je za­po­čeo s di­je­lje­njem sa­vje­ta Upra­vi. Fond pred­la­že po­ve­ća­nje mar­že s 15 pos­to na 18 do 20 pos­to do 2020., po­ve­ća­nje za­du­že­nos­ti ra­di ve­ćeg ot­ku­pa di­oni­ca, pro­da­ju pos­lo­va­nja ko­ja ne spa­da­ju u te­melj­nu dje­lat­nost te pro­da­ju 23 pos­to udje­la u fran­cu­skoj koz­me­tič­koj kom­pa­ni­ji L’Oréal. U po­ne­dje­ljak je ci­je­na Nes­tléo­ve di­oni­ce sko­či­la če­ti­ri pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.