DUGUJE 9 ML­RD. DO­LA­RA

TAKATA U STEČAJU, JOŠ

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ski pro­izvo­đač auto­mo­bil­skih di­je­lo­va Takata pod­nio je zah­tjev za ste­čaj u SAD-u i Ja­pa­nu, a pri­tom je su­očen i s mi­li­jar­da­ma do­la­ra po­tra­ži­va­nja i kaz­ni zbog svo­jih ne­is­prav­nih zrač­nih jas­tu­ka, ko­ji se po­ve­zu­ju s naj­ma­nje 17 smrt­nih slu­ča­je­va ši­rom svi­je­ta. Ne­ki od zrač­nih jas­tu­ka ima­li su ne­is­prav­ne ure­đa­je za na­pu­ha­va­nje te su se pre­tje­ra­no ši­ri­li pri­li­kom ak­ti­va­ci­je. Tvrt­ka je pla­ti­la 25 mi­li­ju­na do­la­ra kaz­ne, 125 mi­li­ju­na oz­li­je­đe­ni­ma, kao i 850 mi­li­ju­na do­la­ra pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la ko­ji su ih ko­ris­ti­li. No, kom­pa­ni­ja je su­oče­na s dalj­nim prav­nim pos­tup­ci­ma u SAD-u i nak­na­da­ma do de­vet mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.